1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تغذیه ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فرآوری ذرت، عملکرد، بیماری های متابولیکی
سال 1395
مجله علوم دامي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی میرزائی (علوم دامی) ، مهدی خدایی مطلق ، امیر حسین خلت آبادی فراهانی ، مهدی کاظمی بنچناری

چکیده

به منظور بررسی تأثیر آسیاب ریز ذرت در مقایسه با ورقه کردن با بخار بر عملکرد و برخی متابولیت های خونی تعداد 130 رأس گاو شیری هلشتاین زایش اول و چند بار زایش کرده (با میانگین روزهای شیردهی 34 و میانگین تولید شیر 52 لیتر) در قالب طرح چرخشی به تیمارهای آزمایشی اختصاص یافتند. طول دوره آزمایشی در هر دوره 22 روز در نظر گرفته شد (17روز برای عادت پذیری و 5 روز نمونه گیری). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ماده خشک مصرفی (53/0 = P) و تولید شیر خام (78/0 = P) دام های مصرف کننده ذرت آسیاب شده و ذرت ورقه شده با بخار تفاوت معنی داری نداشت. شیر تصحیح شده برای 4 درصد چربی در تیمار ذرت آسیاب شده تمایل به افزایش (07/0=P) و همچنین شیر تصحیح شده برای انرژی در این تیمار افزایش یافت (02/0=P). تغذیه ذرت آسیاب شده، افزایش چربی شیر (01/0>P) و ذرت ورقه شده با بخار، افزایش پروتئین شیر را در پی داشت (01/0>P). هر چند ورقه کردن با بخار در مقایسه با آسیاب ریز سبب افزایش غلظت گلوکز خون شد (04/0 = P) اما سایر متابولیت های خونی تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی نداشتند (05/0 < P). غلظت هورمون انسولین و آنزیم های کبدی در خون تفاوت معنی داری در بین دو تیمار نداشتند. بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به هزینه بالاتر ورقه کردن با بخار، این روش فرآوری در اوایل شیردهی قابل توصیه نخواهد بود. لغات کلیدی؛ فرآوری ذرت، عملکرد، بیماری های متابولیکی