1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر پس مانده خرما بر فراسنجه های خونی و شاخص تنش در شترمرغ
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شترمرغ، پس مانده خرما، فراسنجههای خونی، نسبت هتروفیل به لنفوسیت
سال 1395
پژوهشگران حسینعلی قاسمی ، صادق نجفی ، ایمان حاج خدادادی ، مهدی خدایی مطلق

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی آثار سطوح مختلف پس مانده خرما )صفر، 10 و 20 درصد( بر فراسنجههای خونی، جمعیت تفریقی گلبولهای سفید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت به عنوان شاخص تنش جوجه شترمرغها انجام شد. در این آزمایش از تعداد 21 قطعه شترمرغ در سن 6 ماهگی در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تمام پرندهها با جیره دارای انرژی و پروتین یکسان تغذیه شدند. در سن 8 ماهگی، نمونههای خون ) 6 پرنده از هر تکرار( برای اندازهگیری فراسنجههای خونی گرفته شد. نتایج نشان داد که پس مانده خرما بر مقادیر گلبول سفید، ترومبوسیت، هموگلوبین، درصد هماتوکریت، شاخصهای گلبول قرمز ) MCV ، MCH و MCHC ( و جمعیت تفریقی گلبولهای سفید )هتروفیل، لنفوسیت، ائوزنوفیل، مونوسیت و بازوفیل( معنیدار نبود ) 05 / 0P> (. در مقابل، تیمار 20 درصد پس مانده خرما سبب افزایش شمار گلبول قرمز در مقایسه با گروه شاهد شد ) 05 / 0P< (. پس ماندههای خرما در سطوح 10 و 20 درصد با افزیش سطح لنفوسیت خون نسبت به تیمار شاهد تمایل به معنیداری نشان دادند ) 06 / 0P= (. همچنین تیمار 20 درصد پس مانده خرما نسبت به تیمار شاهد سبب کاهش سطح هتروفیل به لنفوسیت شد ) 05 / 0P<