1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات یک اسانس ترکیبی گیاهی دارویی (نعناع، اکالیپتوس، رازیانه و آویشن) بر فراسنجه های هماتولوژی خون شترمرغ
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
اثرات استفاده از سطوح مختلف مکمل اسانس گیاهان دارویی (شامل سطح مساوی از اسانس نعناع، اکالیپتوس، رازیانه و آویشن) بر رشد و فراسنجه های هماتولوژی و بیوشیمیایی خون در جوجه شترمرغ اهلی آفریقایی از سن 5 تا 7 ماه مورد بررسی قرار گرفت. سه تیمار وجود داشت که عبارت بودند از: شاهد (بدون اسانس)، و سطح 200 و 400 ppm اسانس در آب آشامیدنی. در مجموع 18 قطعه جوجه شترمرغ (6 پرنده برای هر تیمار) در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. سطح ppm 200 از اسانس به طور معنی داری وزن بدن 5 تا 7 ماهگی را افزایش داد (019/0 = P). سطح ppm 200 از اسانس همچنین سبب افزایش معنی دار غلظت هموگلوبین خون شد (038/0 = P). علاوه بر این افزودن هر دو سطح 200 و 400 ppm اسانس به آب باعث کاهش معنی دار (040/0 = P) در نسبت هتروفیل به لنفوسیت، به عنوان یک شاخص تنش گردید. هیچ اثر معنی داری از جیره های آزمایشی بر روی دیگر فراسنجه های هماتولوژی مشاهده نشد (05/0 < P). سطح 400 ppm اسانس نیز به طور معنی داری مقادیر اسید اوریک، اوره و لیپاز سرم را افزایش داد (05/0 < P). سطح 200 ppm اسانس سبب کاهش معنی دار در سطح کلسترول سرم خون گردید (052/0 =
سال 1393
پژوهشگران حسینعلی قاسمی ، ایمان حاج خدادادی ، مهدی کاظمی بنچناری ، مهدی خدایی مطلق ، امیر حسین خلت آبادی فراهانی

چکیده

اثرات استفاده از سطوح مختلف مکمل اسانس گیاهان دارویی (شامل سطح مساوی از اسانس نعناع، اکالیپتوس، رازیانه و آویشن) بر رشد و فراسنجه های هماتولوژی و بیوشیمیایی خون در جوجه شترمرغ اهلی آفریقایی از سن 5 تا 7 ماه مورد بررسی قرار گرفت. سه تیمار وجود داشت که عبارت بودند از: شاهد (بدون اسانس)، و سطح 200 و 400 ppm اسانس در آب آشامیدنی. در مجموع 18 قطعه جوجه شترمرغ (6 پرنده برای هر تیمار) در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. سطح ppm 200 از اسانس به طور معنی داری وزن بدن 5 تا 7 ماهگی را افزایش داد (019/0 = P). سطح ppm 200 از اسانس همچنین سبب افزایش معنی دار غلظت هموگلوبین خون شد (038/0 = P). علاوه بر این افزودن هر دو سطح 200 و 400 ppm اسانس به آب باعث کاهش معنی دار (040/0 = P) در نسبت هتروفیل به لنفوسیت، به عنوان یک شاخص تنش گردید. هیچ اثر معنی داری از جیره های آزمایشی بر روی دیگر فراسنجه های هماتولوژی مشاهده نشد (05/0 < P). سطح 400 ppm اسانس نیز به طور معنی داری مقادیر اسید اوریک، اوره و لیپاز سرم را افزایش داد (05/0 < P). سطح 200 ppm اسانس سبب کاهش معنی دار در سطح کلسترول سرم خون گردید (052/0 = P). با این حال، مقادیر پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، لاکتات دهیدروژناز (LDH)، گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)، آمیلاز، تری گلیسیرید، لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم (VLDL)، لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)، لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL)، کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم و کلرید خون تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0 < P). به طور کلی، استفاده از غلظت ppm 200 اسانس ترکیبی در جوجه های شترمرغ برای بهبود رشد و پروفایل متابولیکی بدن، به ویژه کلسترول سرم موثر بود.