1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات متقابل فرم فیزیکی خوراک استارتر (پلت و آردی بافت دار) با تغذیه علوفه یونجه در گوساله های شیرخوار هلشتاین
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بازدهی خوراک استارتر، گوساله شیرخوار ، عملکرد
سال 1395
پژوهشگران محمدرضا نیلیه ، مهدی کاظمی بنچناری ، م میرزایی ، مهدی خدایی مطلق

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثرات شکل فیزیکی خوراک استارتر (آردی بافت دار در مقابل خوراک آغایزن پلت) و حضور یونجه و بررسی عملکرد گوساله های شیرخوار پرداخته است.44 رأس گوساله نر و ماده هلشتاین با سن 3 روزگی و متوسط وزن 9/ 39 کیلوگرم در آرایش 2×2 طرح فاکتوریل با عوامل سطح علوفه به میزان صفر و 15 درصد (علوفه یونجه بر اساس ماده خشک) با شکل فیزیکی خوراک آغازین آسیاب زبر غلات در مقابل پلت مورد استفاده قرار گرفت. گوساله ها به صورت تصادفی به تیمار ها اختصاص یافتند و به شکل انفرادی نگهداری شدند. تعداد گوساله ها در هر تیمار 11 رأس بود که شامل 6 راس نر و 5 راس ماده بود. تیمارها شامل؛ 1) خوراک آغازین آسیاب زبرغلات بدون علوفه یونجه، 2) خوراک آغازین آسیاب زبرغلات با حضور علوفه یونجه، 3) خوراک آغازین پلت بدون حضور علوفه یونجه و 4) خوراک آغازین پلت با حضور علوفه یونجه. در طول مطالعه مصرف شیر برای گوساله ها مشابه بود. گوساله ها در 60 روزگی شیرگیری شدند، اما مطالعه تا سن 74 روزگی ادامه داشت. نتایج نشان می دهد که ارائه علوفه یونجه بر میزان مصرف خوراک بی اثر بوده ، با این حال بعد از شیرگیری خوراک آغازین پلت دارای میزان مصرف خوراک کمتر در مقایسه با خوراک آغازین آسیاب زبر غلات (01/0P<) و در کل دوره می باشد (02/0P=). رابطه بین علوفه و شکل فیزیکی خوراک آغازین هم در مورد افزایش وزن (09/0P=)و هم در مورد بازدهی خوراک (08/0P=) تمایل به معنا داری داشت. اگر چه گنجاندن علوفه در جیره گوساله های تغذیه شده با خوراک آغازین شکل پلت در پیش از شیرگیری گوسالهها از کاهش pH شکمبه جلوگیری نمود (01/0P<)، اما در بعد از شیر گیری کاهش pH شکمبه را به همراه داشت (01/0P=). با توجه به نتایج به دست امده در آزمایش حاضر، فرم آردی بافت دار استارتر در مقایسه با فرم پلت پاسخ بهتری داشته است. همچنین حضور علوفه در جیره استارتر تاثیر مثبت بیشتری بر فرم پلت استارتر نسبت به فرم آردی بافت دار آن داشته است و در صورت استفاده از فرم پلت استارتر برای گوساله های شیرخوار حضور علوفه تاثیر مثبت خواهد داشت.