1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر عصاره آبی اکلیل کوهی بر یکپارچگی غشا و مورفولوژی اسپرم
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
عصاره آبی اکلیل کوهی، اسپرم قوچ و لیسیتین سویا
سال 1395
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق

چکیده

هایگیهوک لیلکا ،اهدیئونولاف ،کیلونف تابیکرت نتشاد لیلد هبید و کیلونف یاهدیسا نپرت یاراد کیلونف یاه تیصاخ یتنآ ینادیسکا تسا .یبآ هراصع تارثا یسررب قیقحت نیا زا فده یهوک لیلکا رب ایوس نیتسیل هیاپ رب هدننک قیقر ردفرومو اشغ یگچراپکییژولو مرپسا دامجنا دنیآرف زا سپ چوق-یشیامزآ یاهرامیت اب نمیس یزاس قیقر .تسا هدوب بوذ هراصع رفص یاهتظلغ لماش یهوک لیلکا(SL ،)2 هراصع دصرد یهوک لیلکا(SL-R2 و ،)8 هراصع دصردیهوک لیلکا (SL-R8) تظلغ یواح هدننک قیقر هک داد ناشن جیاتن .دوب 8 دصرد یبآ هراصعیهوک لیلکا رد یراد ینعم دوبهب ثعابییت یاه هورگ ریاس اب هسیاقم رد ییامسلاپ یاشغ یگچراپک یرامندش بس و شهاک ب تشادن مرپسا یژولوفروم رب یریثأت چیه و دش اشغ یگچراپکی .