1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر شاه انگبین بر فراسنجه های جنبایی اسپرم
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اسپرم، بز، ژل رویال
سال 1395
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، طاهره محمدیان ، احمد زارع شاه نه

چکیده

فلتخم حوطس رثا یسررب هعلاطم نیا زا فده هاشنیبگنا ای هجنسارف زا یخرب یور رب لایور لژ یاهبنج یکیتنک ییا یم بوذ و دامجنا دنیآرف یط رد زب مرپسا .دشابمرپساراهچ زا یریگ سأر زبرن غلاب تفرگ تروص .تظلغ اب اهرامیت هیهت زا سپ یاهفلتخم ( لایور لژ زا5/0 ،1 ،5/1 و2 %هرود ندش یرپس یارب ) یامد هب ندیسر و لداعت ی5 هجردی یتناس درس ،دارگ دشدنرد سپس . تویاپ یاه25/0 یلیما سپ دندش دمجنم یرتیل تایصوصخ بوذ زهجنسارف ییابنج یکیتنک یاهزرا مرپسایبای دش . جیاتنهک داد ناشن هجنسارف رد تعرس نیگنایم ،میقتسم ریسم رد مرپسا تعرس نیگنایم ،رس یضرع ییابنج یکیتنک یاه ینعم توافت ،ریسم رد مرپسا تعرس نیگنایم و ینحنم ریسم رد مرپسا تظلغ شیازفا اب و تشاد دوجو لرتنک اب اهرامیت نیب یراد ینعم شهاک لایور لژ( دش هدید یراد5%>P زا .)هجنسارف رظنهورگ نیب مرپسا ییابنج ندوب یطخ دصرد ی توافت یرامیت یاه ینعم( تشادن دوجو یراد5%