1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر کروم و موننسین در قبل زایش بر برخی متابولیت های خونی و تولید گاوهای شیری هولشتاین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
متابولیت های خونی و تولید گاوهای شیری هولشتاین
سال 1394
پژوهشگران مهرنوش قندهاری(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، مهدی کاظمی بنچناری(استاد راهنما)

چکیده

در مطالعه حاضر 24 رأس گاو شکم چندم زا با میانگین وزنی 650 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و شش تکرار برای هر جیره به منظور بررسی اثر متقابل استفاده از مکمل-های کروم، موننسین، کروم-موننسین بر روی فراسنجه های خون (گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیریک-اسید، آلبومین، پروتئین کل، آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلکالین فسفاتاز) و همچنین فراسنجه های تولیدی و تولید مثلی (میزان شیر تولیدی، ترکیبات شیر، روزهای باز، زمان آمدن جفت) مورد بررسی قرار گرفتند.غلظت پارامترهای سرم خون به جز (BHBA، گلوکز) تحت تأثیر جیره -های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0). روزهای باز تحت تأثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفته اند(05/0P>). زمان آمدن جفت در گاوهای دریافت کننده مکمل کروم-موننسین نسبت به جیره شاهد تفاوت معنی داری نشان داد (05/5P<).بر اساس نتایج این آزمایش نشان داده شده است که در صورت مصرف جیره حاوی موننسین می تواند تأثیر مثبت در بهبود متابولیسم گلوکز در دوره کلوزآپ بر روی گاوهای شکم چندم زا داشته باشد، همچنین مصرف جیره های حاوی کروم و کروم-موننسین تأثیر مثبت در کاهش بیماری های متابولیکی بعد از زایش گاوهای شکم چندم زا داشته باشد.