1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر مکمل آلی روی بر فراسنجه های رشد گوساله نر هلشتاین
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مکمل آلی روی فراسنجه های رشد گوساله نر هلشتاین
سال 1392
پژوهشگران طیبه رضایی ، مهدی خدایی مطلق ، مهدی کاظمی بنچناری

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر مکمل آلی روی در جیره هایی که بر پایه اوره فرموله شده اند بر عملکرد رشد گوساله های نر بود. تعداد 15 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین سن 8/0 ± 3/10 ماه و با میانگین وزن اولیه 2/33 ± 6/284 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و (پنج تکرار در هر تیمار) مورد استفاده قرار گرفتند. جیره پایه حاوی 70/0 درصد اوره بر اساس ماده خشک بود. تیمارهای آزمایشی یک تا سه به ترتیب دارای سطح صفر (شاهد)، 250 میلی گرم و 500 میلی گرم مکمل روی در جیره بود. طول دوره آزمایش 135 روز در نظر گرفته شد و سه بار اندازه گیری برای تعیین وزن و فراسنجه های مربوط به عملکرد، رشد اسکلتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عملکرد و رشد اسکلتی دام ها تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0