1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر مکمل روی (zn) بر غلظت تستوسترون و توسعه بیضه در گوساله های نر هلشتاین تغذیه شده با جیره هایی بر پایه اوره
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تستوسترون، توسعه بیضه، مکمل روی آلی، اوره، گوساله هلشتاین
سال 1394
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، مهدی کاظمی بنچناری(استاد مشاور)، طیبه رضایی(دانشجو)

چکیده

در این مطالعه 15 راس گوساله نر هلشتاین در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار برای هر جیره به منظور بررسی اثر استفاده از مکمل روی آلی (گلایسین) بر پارامترهای خون (هورمون تستوسترون، نیتروژن اوره ای سرم خون، گلوکز، آلبومین، پروتئین کل سرم، میزان روی سرم، آلانین آمینوترانسفراز و آسپاراتات آمینوترانسفراز) و همچنین پارامترهای رشد و پارامترهای مربوط به توسعه بیضه (طول، عرض بیضه و دور اسکروتوم) تحت آزمایش قرار گرفتند.جیره های یک تا سه به ترتیب دارای سطح صفر، 250 میلی گرم و 500 میلی گرم مکمل روی با جیره پایه (حاوی اوره) بودند. پارامترهای رشد اسکلتی دور شکم، دور قفسه سینه، دور لگن، ارتفاع کپل، ارتفاع جدوگاه، طول بدن، طول گردن، عرض کپل و عرض جدوگاه تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (05/0P) و عرض بیضه تمایل به معنی دار بودن داشت (08/0=P) و طول بیضه تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت (05/0P). نتیجه گیری حاصل از این آزمایش این بود که در صورت مصرف اوره در جیره گوساله های پرواری استفاده از روی می تواند تاثیر مثبت در بهبود باروری داشته باشد. مطالعات آینده نیازمند بررسی تاثیر مکمل روی در حضور اوره جیره بر کیفیت اسپرم می باشد.