1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تلقیح باکتر یهای ریزوسفری سودومونادس بر رشد، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی (Salvia officinalis L.) مریم گلی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مریم گلی باکتری ریزوسفری السیتوریهای زیستی رشد اسانس
سال 1393
مجله فصلنامه گياهان دارويي
شناسه DOI
پژوهشگران منصور قربان پور ، ناصر حسینی ، مهدی خدایی مطلق ، موسی سلگی

چکیده

مقدمه: باکتری های ریزوسفری محرک رشد، گروه ویژه ای از میکروارگانیسم های خاک هستند که با کلونیزاسیون در محیط ریشه باعث افزایش رشد و کارآیی گیاه از طریق مکانیسم های مستقیم و غیرمستقیم می شوند. هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثرات محرک رشدی سوی ههای سودومونادس روی رشد قلمه ها و تغییرات محتوی و عملکرد و نوع ترکیبات اسانس گیاه مری مگلی انجام شد . روش بررسی: در این تحقیق از با کتر یهای سودومونادس (پوتیدا: سویه های 41 و 159 و فلورسنس: سویه 23 ) با ویژگی های مختلف محرک رشدی استفاده شد. به طوری که در ابتدا قلمه های ساقه، خاک و در ادامه اندا مهای هوایی محلول پاشی ( 50 میلی لیتر محلول مایه تلقیح با جمعیت 109 سلول در هر میل یلیتر سوسپانسیون باکتری) شد. نمونه های گیاهی پس از برداشت، به آنالیز شد تا درصد ترکیب های تشکیل دهنده و نوع GC/MS و GC روش تقطیر با آب اسانس گیری و سپس توسط دستگاه ترکیب های آن معلوم شود. نتایج: نتایج نشان داد که وزن خشک ریشه و شاخساره گیاه در نتیجه تلقیح باکتر یهای مذکور افزایش یافت. به طوری که بیشترین وزن خشک ریشه و برگ در تیمار پوتیدا سویه 159 حاصل شد که به ترتیب باعث افزایش 45 و 33 درصدی نسبت به گیاهان شاهد (عدم تلقیح باکتری) شد. بیشترین عملکرد اسانس در تیمار سویه های پوتیدا و کمترین آن در گیاهان شاهد و تیمار ،α-Pinene ،Camphene ،1,8-Cineol ،Camphor ،cis-Thujone فلورسنس مشاهده شد. فراوانترین ترکیبات اسانس گیاه شناسایی شدند. trans-meta-Mentha-2,8-diene و Borneol ،α-Humulene ،Viridiflorol نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر معنی دار باکتر یهای ریزوسفری سودومونادس بر رشد ریشه و برگ و افزایش محتوی و عملکرد اسانس گیاه مریم گلی می باشد. تیمار باکتر یهای ریزوسفری محرک رشد، موجب افزایش میزان فقط برخی از ترکیبات اصلی و عمده اسانس در مقایسه با شاهد شد.