1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اثر دو نوع سرم هترولوگوس بر قابلیت بلوغ و لقاح برون تنی اووسیت های گوسفند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، احمد زارع شاه نه ، مرتضی دلیری ، حمید کهرام ، فرامرز قراگوزلو ، مهدی ژندی

چکیده

هدف: در این مطالعه اثر سرم مادیان و سرم جنین گاوی بر بلوغ و لقاح برون تنی اووسیت گوسفند مورد مقایسه قرار گرفت. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی مجموعه اووسیت – کومولوس های پس از استحصال از تخمدان های جمع آوری شده از کشتارگاه بر اساس مورفولوژی انتخاب و در محیط کشت فاقد سرم شستشو شدند. اووسیت ها به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند، گروه اول اووسیت ها (170عدد) در محیط TCM199بدون سرم کشت شدند. اووسیت های گروه دوم (169 عدد) و سوم (167 عدد) به ترتیب در محیط های حاوی 10 درصد سرم مادیان و 10 درصد سرم جنین گاوی کشت شدند. بخشی از اووسیت ها پس از بلوغ جهت ارزیابی قابلیت بلوغ رنگ آمیزی شدند و بخشی دیگر جهت بررسی قابیلت لقاح بارور شدند نتایج: میزان بلوغ اووسیت ها در محیط بدون سرم، سرم مادیان و سرم جنین گاوی به ترتیب 82/59، 55/77 و 27/89 درصد بود (01/0>P). میزان باروری در این محیط ها به ترتیب 91/19، 64/39 و 50 درصد بود که در بین شاهد و سرم مادیان و سرم جنین گاوی تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>P). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که محیط کشت حاوی ده درصد سرم جنین گاوی دارای نرخ بلوغ و باروری بالاتری برای تخمک گوسفند نسبت به محیط کشت حاوی سرم مادیان است.