1403/01/30
مهدی جاویدشاد

مهدی جاویدشاد

مرتبه علمی:
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1901-1458
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57223873393
دانشکده:
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ادبیات اقلیت ها و تردید در مسیحیت به عنوان فراروایت رستگاری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مسیحیت، ادبیات اقلیت ها، فراروایت رستگاری، لوگوس، واسازی
سال 1399
مجله پژوهش ادبيات معاصر جهان
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی جاویدشاد ، علیرضا نیکویی

چکیده

این مقاله به بررسی نوع مواجهه نویسندگان اقلیت پسا استعماری با مسیحیت می پردازد. مسیحیت در طول تاریخ با فراروایت رستگاری و تولید روایت های استعماری عملاً در نقش نهادی ایدئولوژیک به دنبال باز تولید و تقویت گفتمان غالب استعماری به منظور نهادینه سازی فرمانبرداری و ایجاد سوژه های رام و منقاد در مستعمره بود. با ظهور دوران پسا استعمار و متعاقباً پیدایش گفتمان اقلیت ها، فراروایت مسیحیت به تدریج «اعتبار» خود را از دست رفته دید و «تردید» ها نسبت به ژست خیرخواهانه آن افزایش یافت. نویسندگان ادبیات / گفتمان اقلیت تعاریف جدیدی از مسیحیت به دست دادند. آن ها خواستار جدایی مسیحیت استعماری از لوگوس بودند و نتیجتاً آن را از فراروایت رستگاری تا مرز فراروایتی سیاسی از طریق ایجاد مدلول های واسازانه برای مسیحیت تنزل دادند. مقاله پیش ِرو خوانشی لیوتاری-دریدایی از گفتمان مربوط به مسیحیت اقلیت ها به دست می دهد و واکنش های مختلف مقاومت آنها را بررسی می کند و گفتمان های بدیل و رقیب را که در اَشکال پناه به دیگر فراروایت ها، بازگشت به دامان مسیحیت و احیای آیین ها و مذاهب بومی تبلور می یابد مورد ارزیابی قرار می دهد.