1403/01/31
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ارتعاش آزاد و اجباری پانل های ساندویچی دو انحنایی سه لایه با هسته آگزتیک متصل به صفحات کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله کربنی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فراماده آگزتیک، نانولوله کربنی، ارتعاشات ، پانل های دوانحنایی، ضریب پواسون منفی، روش گالرکین
سال 1401
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، یاسین شعبانی(دانشجو)

چکیده

در پایان نامه حاضر، ارتعاش آزاد و اجباری پانل های دو انحنایی سه لایه با هسته فراماده آگزتیک و صفحات جانبی کامپوزیتی تقویت شده با توزیع های مختلف نانولوله های کربنی مورد بررسی قرار گرفته است. هندسه پانل ساندویچی شامل هسته با ساختار لانه زنبوری و سلول درون رو با ضریب پواسون منفی از جنس آلومینیوم و رویه های کامپوزیتی با انواع توزیع یکنواخت (UD) و مدرج تابعی (FG) نانولوله کربنی در شرایط مرزی ساده مورد بررسی قرارگرفتند. در پایان نامه حاضر معادلات حاکم بر مسئله بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه بالا استخراج شده اند. خواص مکانیکی لایه های کامپوزیتی با استفاده از قانون اختلاط بهبودیافته برای نانولوله کربنی تک جداره محاسبه شده اند. معادلات حرکت با استفاده از اصل همیلتون استخراج گردیده و فرکانس های طبیعی سازه با استفاده از روش باقیمانده وزنی گالرکین به دست آمده اند. تاثیر پارامترهای سلول آگزتیک شامل زاویه سلول، نسبت ضخامت لبه ها و نسبت طول لبه عمودی به لبه مورب مورد بررسی واقع شدند. همچنین نسبت شعاع انحنا به طول پانل، نسبت ضخامت هسته به ضخامت کل پانل و اثر کسر حجمی نانولوله های کربنی مورد بحث قرار گرفته است. در انتها نیز فرکانس آزاد برای دیگر شکل های پانل های ساندویچی از جمله پانل های سهمی گون هذلولوی ساندویچی، پانل های سیلندری ساندویچی و ورق های تخت ساندویچی بدست آمدند و مقایسه شدند.