1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر پارامتر های هندسی سلول شش ضلعی درون رو بر ارتعاشات پانل ساندویچی آگزتیک بر اساس تئوری های مرتبه بالای تغییر شکل برشی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ارتعاشات آزاد؛ پانل ساندویچی آگزتیک؛ سلول شش ضلعی درونرو؛ تئوریهای مرتبه بالای تغییرشکل برشی؛ روش گالرکین.
سال 1399
پژوهشگران علیرضا پاکرویان ، پیمان یوسفی ، کوروش خورشیدی ، محمد مهدی نجفی زاده ، علیرضا نظام آبادی

چکیده

در این پژوهش اثر پارامترهای هندسی سلول ششضلعی درونرو بر ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی آگزتیک با تکیهگاههای ساده بر اساس دو تئوری مرتبه باالی تغییر شکل برشی مطالعه شده است. این دو تئوری، برای محاسبه تنش برشی عرضی در راستای ضخامت ورق توزیعهایی چند جملهای در نظر میگیرند. پانل ساندویچی شامل رویههای ایزوتروپ و هسته النهزنبوری آگزتیک از جنس همان رویهها است. هسته الیهای ارتوتروپیک بوده که خواص موثر آن مطابق روابط اصالح شده گیبسون بهدست آمدهاند. با کمک اصل همیلتون، معادالت حرکت استخراج شده و با استفاده از روش گالرکین حل شدهاند. بهمنظور حذف اثرات اندازه و جنس ماده اصلی، بهجای فرکانس طبیعی پارامتر فرکانسی بیبعد، محاسبه شده است. پس از اعتبارسنجی نتایج حاضر با مقاالت موجود، اثر پارامترهای هندسی سلول درونرو از قبیل زاویه سلول و نسبتهای ابعادی جدارههای سلول بر پارامتر فرکانسی پایه بیبعد مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در قالب چند نمودار ارائه شدهاند.