1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر زاویه سلول روی ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی آلومینیومی با هسته لانهزنبوری آگزتیک بر اساس تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تحلیل ارتعاشات، ضریب پواسون منفی، پانل ساندویچی، تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n ، روش گالرکین
سال 1399
پژوهشگران علیرضا پاکرویان ، پیمان یوسفی ، کوروش خورشیدی ، محمد مهدی نجفی زاده ، علیرضا نظام آبادی

چکیده

در این مقاله، اثر زاویه سلول بر روی ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی مستطیلی آگزتیک )ضریب پواسون منفی( مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حرکت سازه بر اساس تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n استخراج شدهاند. این تئوری برای محاسبه تنش برشی عرضی در راستای ضخامت ورق یک توزیع چندجملهای مرتبه ) 1 - n ( را اختصاص میدهد. پانل ساندویچی شامل دو رویه آلومینیومی و هسته با ساختار لانهزنبوری درونرو از جنس همان آلومینیوم رویهها است. شرایط مرزی در تمام لبههای ورق بهصورت تکیهگاه ساده در نظر گرفته شده است. معادلات حرکت بهکمک اصل همیلتون بهدست آمده و با استفاده از روش گالرکین و حل مسأله مقدار ویژه، فرکانسهای طبیعی تعیین شدهاند. پس از اعتبار سنجی نتایج حاصل از کار تئوری با برخی گزارشهای موجود در مقالات، اثر زاویه سلول بر روی فرکانسهای طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در قالب چند نمودار ارائه شدهاند.