1403/01/31
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز حساسیت کمانش و ارتعاش آزاد نانو ورق مستطیلی مرکب پیزوالکتریک تحت تأثیر محیط حرارتی و اثر سطح با به کارگیری تئوری غیرمحلی تغییرشکل برشی اصلاح شده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ارتعاش، کمانش، پیزوالکتریک، تئوری های اصلاح شده، تئوری الاستیسیته غیرمحلی، اثر سطح، آنالیز حساسیت
سال 1398
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، معین طاهری(استاد مشاور)، مهدی بهرامی(دانشجو)

چکیده

در پایان نامه ی حاضر، ارتعاش آزاد و کمانش نانوورق های مستطیلی مرکب پیزوالکتریک با در نظر گرفتن اثر سطح و الاستیسیته ی غیر محلی تحت تأثیر محیط حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حاکم بر رفتار ارتعاشی نانو ورق مستطیلی مرکب پیزوالکتریک با استفاده از روش عددی گلرکین و به کمک نرم افزار متمتیکا حل می گردد که حاصل آن به دست آوردن فرکانس های طبیعی بی بعد، شکل مودهای ارتعاشی و بار بحرانی کمانش بی بعد برای نانو ورق های مستطیلی مرکب پیزوالکتریک می باشد. در این مطالعه جهت تقریب جابجایی های نانو ورق از تئوری های اصلاح شده ی تغییر شکل برشی نمایی، مثلثاتی، هایپربولیکی، پارابولیکی و دو تئوری پیشنهادی دیگر استفاده شده است که در این تئوری ها تأثیر اینرسی دورانی و تغییر شکل برشی عرضی لحاظ گردیده است. همچنین برای توصیف روابط حاکم بر مواد نانو از تئوری الاستیسیته ی غیرمحلی و برای در نظر گرفتن اثرات سطح از تئوری گرتین - مرداک بهره گرفته شده است. تئوری های استفاده شده در این مطالعه نواقص تئوری های کلاسیک را نداشته و از این رو سبب بهبود پاسخ های استاتیکی و دینامیکی می گردد. در پژوهش حاضر، تأثیر پارامترهای مختلف از جمله نسبت طول به عرض، ضخامت به طول، پارامتر غیر محلی، پارامترهای سطح، تغییرات دمایی و ولتاژ الکتریکی بررسی شده است. همچنین برای بررسی دقت و درستی روش به کار رفته در این پژوهش، نتایج عددی با نتایج موجود در مراجع مقایسه شده است. نوآوری پایان نامه ی حاضر استفاده از تئوری گرتین - مرداک برای در نظر گرفتن اثرات سطح از جمله تنش باقی مانده سطح، خواص الاستیک سطح و چگالی سطح می باشد.