1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ابعادی اثر پره ی صلب بر پارامترهای ارتعاشی یک ورق مستطیلی در برهم کنش با سیال به کمک آزمایش تجربی آکوستیک
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ارتعاش، تجربی، اندرکنش سیال و سازه، پره صلب
سال 1397
پژوهشگران کوروش خورشیدی ، معین طاهری

چکیده

در این طرح پژوهشی حل تحلیلی و تجربی تأثیر رفتار ورق مستطیلی داخل مخزن که با پره و سیال در ارتباط است، مورد بررسی قرارگرفته است. در این مطالعه، آنالیزی برای محاسبه ی اثرات چندبعدی پره ی مستطیلی صلب روی فرکانس طبیعی و مودهای ارتعاشی صفحه ی مستطیلی از جنس مواد ایزوتروپیک و هدفمند که در تماس با سیال غیر ویسکوز، غیر چرخشی و غیرقابل تراکم است، ارائه می شود. در این تحقیق حاضر پاسخ ارتعاش آزاد ورق نازک مستطیلی ایزوتروپیک در تماس با سیال، به دو روش تجربی، آزمایش آکوستیک و آزمایش مودال، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور ورق های مستطیلی در تماس با سیال، با ابعاد و جنس های مختلف تحت آزمایش آکوستیک و مودال قرار گرفته اند. هر کدام از ورق ها با تعداد معینی پیچ، در فواصل کم، به یک مخزن فولادی صلب متصل شده است. بنابراین شرایط مرزی ورق مستطیلی، چهار طرف گیردار تخمین زده شده است. به منظور انجام آزمایش آکوستیک، صوت حاصل از ارتعاش آزاد ورق مستطیلی در تماس با آب توسط میکروفون نمونه برداری شده است. با انتقال سیگنال فشار صوتی به حوزه ی فرکانسی، فرکانس طبیعی ورق در تماس با سیال با بررسی طیف فرکانسی به دست آمده است. برای اعتبار سنجی روش حاضر، نتایج بدست آمده از روش تجربی آزمایش آکوستیک، با نتایج بدست آمده از آزمایش مودال مقایسه گردیده است. با توجه به تابع پاسخ فرکانسی، فرکانس طبیعی ورق در تماس با آب در ارتفاع های مختلف استخراج گردیده است. در نهایت نتایج دو روش تجربی تست آکوستیک و تست مودال با نتایج تحلیلی ریلی-ریتز مقایسه شده است. دلایل اختلاف نتایج روش تحلیلی و تجربی نیز مورد بحث واقع شده است. در این بررسی دیده شد که فرکانس طبیعی ورق در تماس با سیال، با تغییر ارتفاع سیال و ابعاد ورق به صورت خطی تغییر نمی کند. در واقع سیال در تماس با ورق، دینامیک خطی ورق را تغییر خواهد داد. بنابراین رفتار سیال – سازه در سیستم باید با دقت در نظر گرفته شود. در این مطالعه تاثیر برهم کنش ورق و سیال بر شکل مودها و اثر پارامترهای مختلف مانند ارتفاع سیال، ابعاد و ضخامت ورق بر فرکانس طبیعی ورق مورد بررسی قرار گرفت. فرکانس طبیعی مرطوب ورق در تماس با آب کمتر از فرکانس طبیعی ورق در تماس با هوا می باشد. با افزایش ارتفاع سیال درون مخزن، فرکانس طبیعی ورقی که به صورت عمودی در یک سمت مخزن قرار گرفته است کاهش می-یاب