1403/01/31
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر پارامترهای نانو ذرات بر رفتار دینامیکی ورق الاستیک بر اساس تئوری های تغییر شکل برشی غیرکلاسیک
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
مواد نانو، رفتار دینامیکی
سال 1397
پژوهشگران کوروش خورشیدی

چکیده

در این طرح پژوهشی تاثیر پارامترهای نانو ذرات بر رفتار ارتعاشی (دینامیکی) ورقهای الاستیک بر اساس تئوری های تغییر شکل برشی غیرکلاسیک مورد بررسی قرار می گیرد. برای به دست آوردن فرکانس طبیعی نانو ورق الاستیک از تئوری الاستیسیته ی غیر محلی، گرادیان کرنش و تنش کوپل بر پایه ی تئوری تغییر شکل برشی نمایی و هارمونیکی و هایپرپولیکی اصلاح شده مورد استفاده می گیرد. در تئوری های تغییر شکل برشی نمایی، هارمونیکی و هاریپرپولیکی تاثیرات تغییر شکل برشی عرضی و اینرسی دورانی در نظر گرفته می شود. در تئوری الاستیسیته ی غیر محلی، گرادیان کرنش و تنش کوپل پارامترهای مقیاس کوچک نانو جهت مدلسازی صحیح رفتار دینامیکی غیر کلاسیک ورق الاستیک مورد استفاده قرار گرفته است. هندسه ورق الاستیک در این تحقیق ورق مستطیلی با ضخامت ثابت فرض شده است. معادلات حرکت نانو ورق الاستیک با بکارگیری اصل همیلتون به دست می آیند که جهت توسعه اصل همیلتون در ابتدا معادلات انرژی های جنبشی و پتانسیل برای نانو ورق الاستیک در دستگاه مختصات کارتزین توسعه داده شده و سپس با استفاده از اصل همیلتون معادلات حرکت بدست می آیند. به منظور اعتبار سنجی روش حاضر مقایسه ای بین نتایج حاصله و نتایج سایر تحقیقات در دسترس و موجود انجام می شود. در نهایت تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل پارامتر غیر محلی نانو ذرات شامل مقیاس نانو، ضریب نسبت حجمی توانی، نسبت عرض به طول، نرخ ضخامت به طول بر فرکانسهای طبیعی نانو ورق الاستیک به صورت نمودار و جدول ارائه می گردد و جزییات مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.