1403/01/31
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ارتعاش نانوورق های پیزوالکتریک در تماس با سیال محدود تحت تاثیر نیروی آیرواالستیسیته
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تحلیل ارتعاشات، نانوورق پیزوالکتریک، تداخل سازه-سیال، الاستیسیته ی غیر محلی، تئوری تغییر شکل برشی اصالح شده، آیروالاستیسیته
سال 1397
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، محمد جواد خوش گفتار(استاد مشاور)، مهدی کریمی(دانشجو)

چکیده

در پایان نامهی حاضر تحلیل ارتعاشات نانوورق پیزوالکتریک در تماس با سیال محدود تحت نیروی آیرو الاستیک تحت شرایط مرزی تماما ساده و تماما گیردار بررسی شده است. به منظور مدلسازی سازه از تئوری الاستیسیته غیرمحلی بر پایهی تئوریهای برشی اصالح شده استفاده شده است. تئوریهای برشی اصالح شده برخالف تئوری کالسیک اثرات تغییرشکلهای برشی و اینرسی دورانی را لحاظ میکنند و توزیعهای متفاوتی مانند توزیع نمایی، مثلثاتی و... در راستای ضخامت برای برش در نظر میگیرند. در این پایان نامه دو توزیع جدید برای برش در راستای ضخامت برای اولین بار در نظر گرفته شده است. سیال مورد نظر در این تحلیل غیر قابل تراکم، غیر لزج و غیر چرخشی فرض شده است و از اثرات موجهای سطح آزاد سیال صرف نظر شده است. همچنین نیروی آیرودینامیکی وارده از سمت جریان هوا بر روی نانوورق نیز با تئوری پیستون مرتبه اول مدلسازی شده است. پتانسیل سرعت سیال با حل معادله الپالس و ارضای شرایط مرزی سیال محاسبه شده است و با بکار گیری اصل همیلتون، معادالت حاکم بر رفتار ارتعاشی سیستم مورد بررسی بدست آمده است. پس از حل معادالت به روش باقیمانده وزنی، برای نشان دادن دقت روابط حاصل شده، نتایج ارائه شده در این پایان نامه با نتایج منتشر شده در مقاالت معتبر مقایسه شده است. و نهایتا اثرات پارامترهای مختلفی مانند ابعاد هندسی نانوورق، پارامتر غیرمحلی، تغییرات دمایی، بار الکتریکی، عمق سیال، عرض مخزن، فشار آیرودینامیکی، شرایط مرزی و نوع توزیع تغییر شکلهای برشی عرضی در راستای ضخامت بر فرکانسها، شکل مودها و پایداری سیستم بررسی میگردد.