1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل کمانش نانوو رق مستطیلی چندلایه گرافنی با استفاده ازتئوری های تغییرشکل برشی نمایی و سینوسی براساس تئوری اصلاح شده گرادیان کرنش
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
:نیروی کمانش بحرانی، تئوری اصلاح شده گرادیان کرنش، تئوری های تغییر شکل برشی نمایی، سینوسی
سال 1395
پژوهشگران کوروش خورشیدی ، احمد علی علی نژاد

چکیده

در مقاله حاضر کمانش نانو ورق های گرافنی مستطیلی یک, دو و چندلایه برای شرط مرزی ساده بررسی شده که حاصل آن استنتاج و محاسبه ضرایب نیروی بین لایه ای واندروالسی،بار بحرانی کمانش نانو ورق های مستطیلی گرافنی است. در این مطالعه از روش حل ناویر استفاده شده است و در استخراج معادله ها از تئوری های تغییر شکل برشی نمایی، سینوسی، بر اساس تئوری اصلاح شده گرادیان کرنش، تنش کوپل اصلاح شده وتئوری ورق کلاسیک بهره گرفته شده است، کار حاضر به دلیل تئوری های استفاده شده و نحوه ی حل آن، یک کار جدید می باشد، تئوری های به کار رفته شده در این رساله نواقص تئوری های کلاسیک را نداشته و استفاده از آن ها موجب بهبود پاسخ های دینامیکی و استاتیکی می گردد. در این مقاله تأثیر پارامتر های مختلف ازجمله نسبت ها، ضخامت، طول، وعرضو بار بحرانی کمانش بررسی شده است. به عنوان مثالباربحرانی کمانش با افزایش تعداد لایه های ورق های گرافنی افزایش می یابد، نوآوری های مقاله حاضر شامل ارائه حل دقیق برای باربحرانی کمانش و محاسبه ضرایب نیروی بین لایه ای واندروالس ورق های مستطیلی برای تئوری های تغییر شکل برشی نمایی و سینوسی، بر اساس تئوری اصلاح شده گرادیان کرنش تنش کوپل اصلاح شده وتئوری ورق کلاسیک برای اولین بار می باشد.