1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل تجربی پارامترهای فرکانسی ورق مستطیلی در تماس با سیال با به کارگیری آزمایشات آکوستیکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آزمایش صوت، آزمایش ارتعاش تجربی، ورق مستطیلی، فشار صوتی، تابع پاسخ فرکانسی.
سال 1394
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، حسن مرادزاده(استاد راهنما)، فهیمه اکبری فراهانی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه پاسخ دینامیکی ورق نازک در تماس با سیال، با دو روش تجربی، آزمایش صوت و آزمایش ارتعاش تجربی، مورد مطالعه قرار داده شده است. به این منظور چهار ورق مستطیلی با ابعاد و جنس های مختلف مورد آزمایش قرار داده شده است. هر کدام از ورق ها با تعداد معینی پیچ، در فواصل کم، به یک مخزن فولادی سنگین متصل شده است. بنابراین شرایط مرزی ورق مستطیلی، چهار طرف گیردار تخمین زده شده است. به منظور انجام آزمایش صوت، صوت حاصل از ارتعاش آزاد ورق مستطیلی در تماس با آب توسط میکروفون نمونه برداری شده است. با انتقال سیگنال فشار صوتی به حوزه ی فرکانس، فرکانس طبیعی ورق در تماس با آب در ارتفاع های مختلف با بررسی طیف فرکانسی به دست آمده است. برای اعتبار سنجی نتایج روش تجربی آزمایش صوت، آزمایش ارتعاش تجربی نیز انجام گردیده است. با توجه به تابع پاسخ فرکانسی، فرکانس طبیعی ورق در تماس با آب در ارتفاع های مختلف استخراج گردیده است. در نهایت نتایج دو روش تجربی آزمایش صوت و آزمایش ارتعاش تجربی با نتایج تحلیلی ریلی-ریتز مقایسه شده است. با انجام هر دو روش تجربی، دیده شد که با افزایش ارتفاع سیال، فرکانس طبیعی ورق در تماس با آن کاهش میابد. در پایان نامه حاضر، تاثیر پارامترهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در مورد علت آن بحث شده است.