1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل ارتعاشات اجباری ورق مستطیلی مرکب لایه ای در تماس با سیال محدود
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ارتعاش اجباری ، ارتعاش آزاد ، تغییر شکل برشی ، روش ریلی-ریتز ، سیال ، مواد پیزوالکتریکی ، ورق مستطیلی
سال 1393
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، مهدی به زارع آرانی(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش هدف، بررسی ارتعاشات آزاد و اجباری ورق های مستطیلی کوپل شده با لایه پیزو الکتریک در تماس با سیال محدود با استفاده از تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی و سپس کنترل آن به روشLQR , Fuzzy می باشد. بر این اساس تاریخچه تحقیقات صورت گرفته، فرضیات و روابط حاکم بر این تئوری ها در دستگاه مختصات کارتزین بررسی شده است. پس از مرور ادبیات، معادلات تعادل و ساختاری حاکم بر ارتعاش آزاد و اجباری ورق های مستطیلی ایزوتروپیک و ارتوتروپیک بررسی شده است. سپس تاثیر سیال محدود داخل تانک در تماس با ورق در انرژی های پتانسیل و جنبشی درنظر گرفته شده است. معادلات حاصل با استفاده از روش ریلی ریتز و در نظر گرفتن شرایط مرزی، کلاسیک ساده و گیر دار تعریف شده و ادامه اثر وصله های پیزو الکتریک نیز به سیستم اضافه شده است. فرکانس های طبیعی وشکل مودهای ورق و جابجایی مرکز ورق تحت بارگذاری های مختلف توسط کدهای نوشته شده در نرم افزار Mathematica®، حاصل شده است. در مرحله بعد با طراحی کنترلرهای LQR و فازی در نرم افزار Matlab، ارتعاشات اجباری ورق کنترل و نتایج پژوهش مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است