1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحیل ارتعاشات اجباری ورق مستطیلی مرکب لایهای در تماس با سیال محدود مغشوش
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ارتعاشات اجباری – روش ریلی ریتز – صفحه مستطیلی - تماس با سیال – جابجایی مرکز صفحه
سال 1393
پژوهشگران کوروش خورشیدی ، مهدی به زارع آرانی

چکیده

در این پژوهش برای تحلیل ارتعاشات اجباری صفحه در تماس با سیال در حوزه زمانی از معادلات حاصل با استفاده از روش ریلی ریتز و در نظر گرفتن شرایط مرزی کلاسیک ساده و گیردار ، به روش حل تحلیلی انجام شده است. در ادامه با در نظر گرفتن ماکزیمم انرژی جنبشی و پتانسیل مربوط به صفحه مستطیلی ارتوتروپیک در تماس با سیال با استفاده از تئوری مرتبه اول و سیال داخل مخزن، با بکارگیری نرمافزار فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای ورق، ،(Mathematica®) متمتیکا تحت شرایط مرزی تکیهگاه ساده و گیردار به دست آمده است و سپس جابجایی مرکز صفحه تحت بارگذاریهای یکنواخت با توابع وابسته به زمان مختلف با استفاده از روش بسط مودها و استفاده از فرکانسها و شکل مودهای حاصل شده از تحلیل ارتعاشات آزاد بهدست آمده است.