1403/01/26
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل دقیق ارتعاشات آزاد ورقهای قطاعی ایزوتروپیک با بکارگیری تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ارتعاش آزاد؛ورق های قطاعی ؛ اصل همیلتون ؛ تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول
سال 1383
پژوهشگران کوروش خورشیدی ، علی بخششی ، سعید عنصری نژاد

چکیده

ورق های دایروی و حلقوی در سیستم های مهندسی دوار با سرعت بالا یک المان بسیار مهم هستند و کارایی کل سیستم به کارایی این ورق ها وابسته است. به همین علت بررسی رفتار ارتعاشی ورق های مدور بسیار مهم به نظر می رسد. در این مقاله، تحلیل ارتعاشات آزاد ورق های قطاعی ایزوتروپیک بر مبنای تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از اصل همیلتون و معادله الکترواستاتیکی ماکسول چند معادله دیفرانسیل وابسته بدست می آید. جهت حل معادلات مذکور یکسری توابع کمکی و پتانسیل معرفی شده و از روش جداسازی متغییرها استفاده شده است.به منظور بررسی دقت روش به کار رفته، نتایج عددی با نتایج موجود در مراجع مقایسه شده است که مطابقت بسیار خوبی میان نتایج حاصل از این تحقیق و مراجع حاصل شده است.