1403/01/29
خسرو خاندانی

خسرو خاندانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000000217623541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35753283400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625324

مشخصات پژوهش

عنوان
آرایش زمان مقطوع در سامانه‌های چند کارگزار مرتبه کسری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
حساب مرتبه کسری، سامانه‌های چند کارگزار، زمان مقطوع، اجماع، آرایش، کنترل مهار، مود لغزشی.
سال 1402
پژوهشگران حسین زمانی(دانشجو)، خسرو خاندانی(استاد مشاور)، وحید جوهری مجد(استاد راهنما)

چکیده

هدف در این پژوهش، ارائه روش کنترلی زمان مقطوع به روش توزیع شده برای همگرایی کارگزاران در سامانه‌های چند کارگزار مرتبه کسری است که مسائل اجماع و کنترل آرایش کارگزاران را بدون در نظر گرفتن پیشرو و با در نظر گرفتن آن حل کند. همچنین این مسائل در حضور اغتشاشات خارجی نیز بررسی شده و مقاوم بودن در مقابل آنها نشان داده شده است. به طور خاص یک کنترل مود لغزشی توزیع شده با متغیر خطای همسایگی به منظور دستیابی به اجماع مطلوب و جبران اغتشاشات پیشنهاد شده است. در این پژوهش فرض می‌شود که گراف ارتباطی بین کارگزاران دارای یک درخت پوشا باشد. با استفاده از قضیه پایداری لیاپانوف در زمان مقطوع، از نظر تئوری نشان داده شده است که می‌توان برای زمان همگرایی، حد بالایی به دست آورد که مستقل از شرایط اولیه کارگزاران باشد. در این رساله روش‌های مختلف کنترل برای کارگزاران در سامانه‌های چند کارگزار مرتبه کسری در حالت‌های متفاوت ارائه می‌شود. سه روش کنترلی جدید برای سه حالت اجماع، آرایش و آرایش با اغتشاش خارجی کارگزاران بدون پیشرو پیشنهاد شده که یک حد بالایی برای زمان مقطوع آنها بیان شده است. یک روش جدید به صورت یک جمله انتگرالی ارائه شده که همگرایی کارگزاران را در زمان مقطوع تضمین می‌کند و این زمان، همان زمان مقطوع قسمت قبل است. در ادامه سه روش کنترلی جدید دیگر در سه حالت اجماع، آرایش و آرایش با اغتشاش خارجی پیشنهاد شده است که همگرایی کارگزاران با یک پیشرو را تضمین می‌کند. زمان مقطوع در این حالت دو قسمت دارد، یکی برای پایداری در مود لغزش و دیگری برای پایداری برای قابلیت رسیدن به سطح لغزش که جمع آنها زمان مقطوع کل روش را به دست می‌آورد. این زمان مقطوع کلی برای هر سه حالت یکسان می‌باشد. سه روش جدید زمان مقطوع نیز در سه حالت برای همگرایی کارگزاران با چند پیشرو تحت عنوان کنترل مهار پیشنهاد شده است. همچنین این زمان مقطوع، برای هر سه حالت یکسان است و همان زمان مقطوع به دست آمده در قسمت قبل می‌باشد. در نهایت شبیه‌سازی‌ها در هر قسمت در حالت‌های مختلف برای تایید نتایج تئوری انجام گرفته و مقایسه شده است که درستی آنها را نشان می‌دهد.