1403/01/28
خسرو خاندانی

خسرو خاندانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000000217623541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35753283400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625324

مشخصات پژوهش

عنوان
اجماع توزیع یافته سیستم های چند عاملی خطی به صورت رویداد تحریک به منظور کاهش حجم دیتای انتقالی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اجماع سیستم های چندعاملی، رویداد-تحریک، رفتار زنو
سال 1401
پژوهشگران محدثه میقانی(دانشجو)، خسرو خاندانی(استاد راهنما)

چکیده

سیستم های چندعاملی به دلیل پتانسیل زیاد در کاربردهای گسترده اخیرا توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. سیستم های چندعاملی به طور عمده دارای سه نوع کنترل توزیع شده، کنترل متمرکز و کنترل غیرمتمرکز هستند که از این سه دسته با عنوان رویکرد تجمعی یا مشارکتی یاد می شود. یکی از مهمترین مسائل در سیستم های چندعاملی مسئله اجماع در این سیستم ها است. اجماع بدین معنی است که عامل ها با ارتباطات محلی که با هم دارند، بتوانند به یک حالت مورد توافق برسند. برای کاهش دادن تعداد ارتباطات لازم بین عامل ها و در نتیجه صرفه جویی در منابع ارتباطی و همچنین کاهش حجم محاسبات لازم، اجماع مبتنی بر وقوع رویداد معرفی شده و این روش کنترلی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. هدف از انجام این پروژه ارائه روشی برای کنترل اجماع مبتنی بر وقوع رویداد یا به عبارت دیگر رویداد-تحریک است. هدف از انجام این پایان نامه، معرفی و ارائه یک پروتکل توزیع یافته جدید مبتنی بر رویداد-تحریک برای حل مساله اجماع در سیستم های چندعاملی خطی با دینامیک مرتبه اول است. شرایط آستانه تحریک ثابت، نمایی و نیز شرط آستانه تحریک دینامیک که تابعی از حالت های سیستم است، جهت کاهش حجم اطلاعات ارسالی به کنترل کننده پیشنهاد می شود و رسیدن به اجماع با شرایط رویداد-تحریک معرفی شده اثبات می گردد. عملکرد سیستم چندعاملی در رسیدن به اجماع با این سه شرط ارائه شده، بررسی می گردد. همچنین نشان داده می شود که رفتار زنو در سیستم چندعاملی رویداد-تحریک رخ نمی دهد.