1403/01/29
خسرو خاندانی

خسرو خاندانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000000217623541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35753283400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625324

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی یک رویتگر غیر شکننده∞H بر پایه رویکرد مد لغزشی تطبیقی برای سامانه های مرتبه کسری غیرخطی نامعین دارای تأخیر زمانی و غیرخطینگی در ورودی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
رویتگر مد لغزشی تطبیقی غیرشکننده، سامانه مرتبه کسری غیرخطی، نابرابری های ماتریسی خطی.
سال 1397
پژوهشگران مجید پرویزیان(دانشجو)، وحید جوهری مجد(استاد راهنما)، خسرو خاندانی(استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش یک رویتگر مد لغزشی تطبیقی غیرشکننده برای یک دسته از سامانه های مرتبه کسری غیرخطی دارای تأخیر زمانی طراحی شده است. ابتدا حالت های سامانه مرتبه کسری با قسمت غیرخطی سازگار با استفاده از روش کنترل مد لغزشی تخمین زده شده است و سپس مسئله تخمین حالت برای سامانه مرتبه کسری با قسمت غیرخطی غیر سازگار بررسی شده است. پایداری مجانبی دینامیک خطای تخمین برای هر دو مورد با استفاده از روش تحلیل پایداری لیاپانوف برای سامانه های مرتبه کسری اثبات شده است. سپس یک رویتگر مد لغزشی تطبیقی ∞H غیرشکننده، برای سامانه های مرتبه کسری غیرخطی دارای تأخیر زمانی با عدم قطعیت ها، اغتشاش خارجی، نویز خارجی و غیرخطینگی در ورودی پیشنهاد شده است. قسمت غیرخطی و اغتشاش سازگار نرم محدود هستند، با این حال کران بالای نرم ها نامعلوم است. یک قانون کنترل برای تطبیق کران های نامعلوم قسمت غیرخطی و اغتشاش سازگار طراحی شده است. شرایط کافی برای پایداری مجانبی، با استفاده از قضیه پایداری لیاپانوف برای سامانه های مرتبه کسری و از طریق نابرابری های ماتریسی خطی استخراج شده است. رسیدن به سطح لغزش در فضای تخمین حالت در زمان محدود تضمین شده است. در نهایت به منظور تأیید روش پیشنهادی، مثال هایی شبیه سازی شده ارائه شده است.