1403/01/29
خسرو خاندانی

خسرو خاندانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000000217623541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35753283400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625324

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی یک کنترلگر مد لغزشی برای سامانه های تصادفی کسری دارای تأخیرحالت
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سامانه تصادفی کسری، عملگر بینهایت کوچک کسری، کنترل مد لغزشی، نامعادلات ماتریسی خطی، کنترل زاویه پره توربین بادی.
سال 1395
مجله مجله كنترل
شناسه DOI
پژوهشگران خسرو خاندانی ، وحید جوهری مجد ، مهدیه طهماسبی

چکیده

در این مقاله روشی برای بررسی پایداری سامانه های تصادفی کسری ارائه می شود. ابتدا با استفاده از فرمول ایتوی کسری، مفهوم عملگر بینهایت کوچک توسعه داده می شود، که به وسیله آن بررسی پایداری سامانه های تصادفی کسری با استفاده از توابع لیاپانف ممکن می گردد. سپس از معیار پایداری ارائه شده برای توسعه روش کنترل مد لغزشی برای سامانه های تصادفی کسری دارای تأخیر حالت استفاده می شود. روش طراحی ارائه شده رسیدن مسیرهای حالت به سطح لغزش را با احتمال یک تضمین می نماید. بررسی پایداری سامانه در مد لغزش نیز با استفاده از عملگر بینهایت کوچک کسری ارائه شده انجام می شود و شروط پایداری تصادفی سامانه در قالب نامعادلات ماتریسی خطی ارائه می شود. جهت نشان دادن کارائی نتایج، کاربرد آن در کنترل زاویه پره یک توربین بادی با سرعت متغیر ارائه خواهد شد.