1403/02/01
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیت های جدید پلی آمیدی بر پایه نفتیل دی آمین و کاربرد برخی از آن ها در تهیه غشاءهای اسمز معکوس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پلی(اتر-آمید)، نانوکامپوزیت، خواص، اسمز معکوس، غشاء
سال 1396
پژوهشگران عزیز اله میر سمیعی(دانشجو)، خلیل فقیهی(استاد راهنما)، ابوالفضل براتی(استاد مشاور)، میثم شعبانیان(استاد مشاور)

چکیده

در بخش اول این پایان نامه، ابتدا سه مونومر اتر آمینی 2،7- بیس(4-آمینو فنوکسی) نفتالن a4، 2،2-بیس[4-(4-آمینو فنوکسی)فنیل] پروپان b4 و 1،4-بیس(4-آمینو فنوکسی متیل) سیکلوهگزان c4 دارای قطعات تمام آروماتیک، شبه آروماتیک و آلیفاتیک-آروماتیک در دو مرحله به شرح زیر ساخته شدند: در مرحله اول از واکنش دی اُل های 2،7-دی هیدروکسی نفتالن، 2،2-بیس(4-هیدروکسی) فنیل پروپان و 1،4-بیس(هیدروکسی متیل)سیکلوهگزان با 4-فلوئورو1-نیترو بنزن در حضور کربنات پتاسیم به ترتیب محصولات دی نیترو 2،7- بیس(4-نیترو فنوکسی)نفتالن، 2،2-بیس[4-(4-نیترو فنوکسی)فنیل] پروپان و 1،4-بیس(4-نیتروفنوکسی متیل) سیکلوهگزان تهیه گردیدند. در مرحله دوم ترکیبات دی نیترو حاصله را در حضور پالایوم احیاء نموده و آمین های متناظر 2،7- بیس(4-آمینو فنوکسی)نفتالن، 2،2-بیس[4-(4-آمینو فنوکسی)فنیل] پروپان و 4-بیس (4-آمینوفنوکسی متیل) سیکلوهگزان حاصل گردیدند. در بخش دوم به روش پلیمریزاسیون یامازاکی، پلی(اتر-آمید)ها در حضور تری فنیل فسفیت، پیریدین و در حلال N-متیل2-پیریلیدون با دی اسید آروماتیک تهیه گردیدند. به منظور تهیه پلی(اتر-آمید) با راندمان بالا، اثر پارامترهای مختلف از جمله زمان واکنش، نسبت و ترکیب وزنی نمک و مقدار واکنشگرها برسی شدند و در شرایط بهینه پلی(اتر-آمید)ها تهیه گردیدند. همچنین به منظور مقایسه ساختار و خواص پلی(اتر-آمید)های مرحله قبل، با استفاده از آدیپیک اسید پلی(اتر-آمید)های جدید با زنجیره آلیفاتیک تهیه گردیدند. ساختار پلی(اتر-آمید)های حاصله از طریق طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، رزونانس مغناطیس هسته ای (1H-NMR)، ویسکوزیته درونی، آنالیز عنصری تائید شدند و تست حلالیت، هدایت الکتریکی، آنالیز گرمایی و تست کششی پلی(اتر-آمید)ها بررسی شد.