1403/04/02
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Preparation and evaluation of adhesion and wettability properties of acetate–acrylate–siloxane adhesive Amir Hossein Moradifard, Ali Hassani Joshaghani, Hossein Mazaheri, Mahmoud Salimi, Khalil Faghihi (2024)
A complete description on effect of -cyclodextrin-ester as a bio-based additive for preparation of safe PVC: From synthesis to Computational study احمد رییسی، فاطمه الهیاری، خلیل فقیهی، سید محمد باقر حسینی قزوینی، فرزاد صیدی، میثم شعبانیان (1398)
Semi-aromatic polyimide/Ag nanocomposite derived from vanillin ZEINAB MIRZAKHANIAN, Khalil Faghihi, Hosein Ardeshir geravi, Majid Mahdiyeh (2016)
Synthesis of superabsorbent hydrogel nanocomposites for use as hemostatic agent ZEINAB MIRZAKHANIAN, Khalil Faghihi, Aboulfazl Barati, Hamid Reza Momeni (2016)
Synthesis of superabsorbent hydrogel nanocomposites for use as hemostatic agent ZEINAB MIRZAKHANIAN, Khalil Faghihi, Aboulfazl Barati, Hamid Reza Momeni (2016)
Sulfonic Acid-Functionalized Fe3O4 Reinforced Soluble Polyimide: Synthesis and Properties Khalil Faghihi, ahmad rayisi, MAHDI AMINI, Meisam Shabanian, Alireza Karimi (2016)
Efficient poly(methyl-ether-imide)/LDH nanocomposite derived from a methyl rich bisphenol: From synthesis to properties Meisam Shabanian, Hosein Ardeshir geravi, sepideh highi ali, Hassan Moghanian, Mohsen Hajibeygi, hamid salemi, hassein Ali khonakdar, Khalil Faghihi (2016)
Synthesis and characterization of fast-swelling porous superabsorbent hydrogel based on starch as a hemostatic agent Khalil Faghihi, ZEINAB MIRZAKHANIAN, Aboulfazl Barati, Hamid Reza Momeni (2015)
Synthesis, Characterization, and Antibacterial Activity of New Poly(ether-amide)/Silver Nanocomposites Khalil Faghihi, AHAMD RAEISI, ELHAM HONARDOOST, Meisam Shabanian, ZEINAB MIRZAKHANIAN (2015)
Effects of polyethyleneimine-functionalized MCM-41 on flameretardancy and thermal stability of polyvinyl alcohol Meisam Shabanian, Mehdi Khoobi, Farideh Hemati, HA Khonakdar, Khalil Faghihi, Abbas Shafieea, Seyed esmaeil Sadat ebrahimi, Udo Wagenknecht (2015)
New poly(ether-imide)/MWCNT nanocomposite M Shabanian, Khalil Faghihi, AHAMD RAEISI, Mohamad Varvanifarahani, HA Khonakdar, U Wagenknecht (2014)
Flammability and thermal properties of novel semi aromatic polyamide/organoclay nanocomposite M Shabanian, ZEINAB MIRZAKHANIAN, Nemat BASAKI, HA Khonakdar, Khalil Faghihi, Faegheh Hoshyargar (2014)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
مکانیسم نویسی واکنش ها در شیمی آلی خلیل فقیهی، خسرو زمانی، اکبر مبینی خالدی (1385)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی