1403/02/01
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیت های جدید پلی (آمید-اتر)/ اکسید روی حاوی گروه های آزو در زنجیر اصلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پلی(آمید- اتر)، نانو ذره ی اکسید روی، نانو کامپوزیت، ترکیبات آزو
سال 1395
پژوهشگران سید امیر مولا(دانشجو)، خلیل فقیهی(استاد راهنما)، محمد علی بداغی فرد(استاد مشاور)

چکیده

سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیت های جدید پلی (آمید-اتر)/ اکسید روی حاوی گروه های آزو در زنجیر اصلی در این تحقیق نانو کامپوزیت های جدید پلی(آمید- اتر)/ اکسید روی، حاوی 5% نانو ذرات اکسید روی و 5% نانو ذرات اکسید روی اصلاح شده، به طور موفقیت آمیزی توسط روش محلول تهیه شدند. پلی(آمید– اتر)(12) به عنوان ماتریس پلیمری، از طریق واکنش تراکمی بین بیس [4-(4- آمینو فنوکسی)2، 5- دی متیل فنیل]- 2- کلرو- 6- فلوئورو فنیل متان و 4، َ4– آزو بنزن دی کربوکسیلیک اسید بدست آمد. نانو ذرات اکسید روی توسط روش رسوب دهی شیمیایی سنتز شدند و سپس با 1- متیل- 3- (تری اتوکسی سیلیس پروپیل) ایمیدازولیوم کلراید اصلاح شدند. ساختار و مورفولوژی دی آمین(6)، پلی(آمید-اتر)(12) و نانو کامپوزیت های تهیه شده ی پلی(آمید-اتر)/ اکسید روی، توسط طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی (UV-VIS)، طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ای (1 H-NMR, 13 C-NMR) و آنالیز گرمایی (TGA&DTG) بررسی شد. آنالیز گرمایی نشان می دهد که نانو ذرات اکسید روی به طور موفقیت آمیزی درون ماتریس پلیمری قرار گرفته و نتایج، پایداری حرارتی خوبی را برای نانو کامپوزیت های حاصله نشان داد. کلمات کلیدی: پلی(آمید- اتر)، نانو ذره ی اکسید روی، نانو کامپوزیت، ترکیبات آزو