1403/02/01
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه، شناسایی، مطالعه ی تورم و بررسی رفتار دارورسانی هیدروژل ها و نانوکامپوزیت هیدروژل های جدید بر پایه ی کیتوزان اتصال عرضی شده با مشتق تریس ـ آلدهید 5,3,1 ـ تری آزین و سنتز نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با کبالت فتالوسیانین و بررسی کاربرد آن ها در شیرین سازی مرکاپتان ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژل، نانوکامپوزیت هیدروژل، نانولوله های کربن چند دیواره، تورم، رهایش دارو، شبکه ساز، مشتق تریس آلدهید 1,3,5ـ تری آزین مرکاپتان ها، کبالت فتالوسیانین، نانوذرات مغناطیسی، مراکس
سال 1395
پژوهشگران علیرضا کریمی(استاد راهنما)، خلیل فقیهی(استاد مشاور)، مهسا طریقت جو(دانشجو)

چکیده

در این بخش، هیدروژل های جدیدی بر پایه ی پلیمر طبیعی کیتوزان با استفاده از شبکه ساز 6،4،2ـ تریس(پارا فنیل فنوکسی)ـ 5،3،1ـ تری آزین و همچنین نانوکامپوزیت هیدروژل های مربوطه در مجاورت نانولوله های کربن چند دیواره ی کربوکسیل دار تهیه شدند. ساختار هیدروژل ها و نانوکامپوزیت هیدروژل ها با طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، طیف رزونانس مغناطیسی هسته های پروتون (1H NMR)، میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FE-SEM) مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، محتوای ژل و رفتار تورمی نانوکامپوزیت های هیدروژلی در مقایسه با هیدروژل پایه (بدون نانولوله کربن)، در آب مقطر و محلول هایی با pHهای مختلف و همچنین در دماهای متفاوت بررسی شدند. سپس رهایش داروی مترونیدازول توسط آن ها به عنوان دارورسان در pH های 5/1 و 8/6 مورد مطالعه قرار گرفت.