1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی سیکل تغلیظ و سختی زدایی از آب برج های خنک کننده توسط غشاهای نانو کامپوزیتی تهیه شده بر پایه سلولز استات و گرافن اکساید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سلولز استات، فیلتراسیون غشایی، سیکل تغلیظ، گرافن اکساید، نانوکامپوزیت، برج خنک کننده
سال 1400
پژوهشگران کاوه خسروی(استاد مشاور)، فرهاد حیدری(استاد راهنما)، نجمه بیات(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه غشاهای نانو کامپوزیتی سلولز استات حاوی گرافن اکساید و گرافن اکساید عاملدار شده تهیه شد که ازاین غشاها برای حذف سختی آب (کلسیم و منیزیم) استفاده شده که برای عاملدار کردن گرافن اکساید از ترکیبات مختلفی از قبیل ۳- 3کلرو پروپیل متوکسی سیلان (CPTS)، پنتامین استفاده شده است. مورفولوژی غشاها توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شده و همینطور طیف IR و XRD و EDX آن ها گرفته شد و مورد مطالعه و بررسی قرار داده شده است. در این پژوهش ارزیابی عملکرد غشاها از جمله محتوای آب، تخلخل، مقاومت مکانیکی و شیمیایی و از همه مهمتر سیکل تغلیظ آن ها بررسی شده است بررسی ها نشان دادند علی رغم آبدوست بودن گرافن اکساید عامل دار شده محتوای آب غشاها کاهش پیدا کرده و تخلخل در غشا اصلاح شده در مقایسه با غشا اصلاح نشده افزایش پیدا کرده است، مقاومت مکانیکی و شیمیایی غشاهای اصلاح شده افزایش یافته همچنین سیکل تغلیظ افزایش یافته و حتی این عدد به حدود ۱۰ رسیده است و این نشان دهنده این است که غشاهای حاوی گرافن اکساید و گرافن اکساید عاملدار شده عملکرد بهتری نسبت به غشا اصلاح نشده یعنی سلولز استات دارند.