1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانو ذرات مغناطیسی عامل‎دار شده جدید بر پایه پنتامین و بررسی اثر کاتالیزوری آن در سنتز هگزاهیدروپیریمیدینها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هگزاهیدروپیریمیدینها، کاتالیزور قابل بازیافت، نانوذرات مغنایسی، واکنشهای چندجزئی
سال 1398
پژوهشگران شیوا معظمی گودرزی(دانشجو)، کاوه خسروی(استاد راهنما)، خلیل فقیهی(استاد مشاور)

چکیده

یکی از مهم ترین اهداف در سنتز مواد آلی دستیابی و طراحی روشهای سنتز ترکیبات عاملداری است که از نظر بیولوژیکی حائز اهمیت باشند و یا به عنوان پیش مادههای سنتزی به کار روند. در این راستا، طراحی و ساخت کاتالیزورها بهویژه نانو ذرات مغناطیسی به‎علت ویژگی هایی که دارند ازجمله پایداری خوب، سنتز آسان، سمیت کم، سطح مؤثر، جداسازی آسان به وسیله یک میدان مغناطیسی و مقرون به صرفه بودن به عنوان کاتالیزگرهای مفید و مؤثر موردتوجه قرارگرفته اند. در این پایاننامه ابتدا نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از روش هم رسوبی شیمیایی سنتز شده و طی مراحل مختلف عاملدار شدند بهصورتی که در آخرین مرحله، کاتالیزور عاملدار شده با 4-آمینو-6،6،2،2-تترامتیل پای پیریدین سنتز شد. کاتالیزور ساخته شده با استفاده از طیفسنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش پرتو Xو آنالیز توزین حرارتی مورد شناسایی قرار گرفت. سپس مشتقات مختلفی از هگزاهیدروپیریمیدینها از واکنش بین آنیلین، فرمالدئید و سیکلوهگزانون در حضور کاتالیزور (Fe3O4/SiO2/Piperidine) و حلال DMSO در دمای محیط تهیه شدند. فعالیت کاتالیزوری نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4/SiO2/Piperidine) در واکنش سنتز هگزاهیدرو-پیریمیدینها موردبررسی قرار گرفت. این کاتالیزور با حفظ فعالیت کاتالیستی خود امکان تولید محصولات را در شرایط بازی ملایم، زمان 24 ساعت و بازده 70 درصد فراهم میکند.