1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی نانوکامپوزیت های پلی آمیدی اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی جدید عامل دار شده بر پایه تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده، سنتز، پلی آمید، پلیمر، دی اسید، نانوکامپوزیت.
سال 1397
پژوهشگران سمانه بزاز(دانشجو)، کاوه خسروی(استاد راهنما)، خلیل فقیهی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، ابتدا نانوذرات Fe3O4@SiO2/THMA/Cy-Cl/M طی پنج مرحله تهیه و عامل دار شدند. سپس، یک دی اسید جدید حاوی حلقه های تری آزینی ساخته شد و به کمک 6،2-دی آمینو-4-فنیل-1,3,5-تری آزین برای تهیه پلی آمید به روش محلول استفاده شد.از پلی آمید تهیه شده، دو فیلم نانوکامپوزیتی 3 و 5 درصدپلی آمید/ Fe3O4@SiO2/THMA/Cy-Cl/M سنتز گردید.. نمونه های تهیه شده با بررسی های مادون قرمز (FT-IR)، آزمون گرماسنجی (DTGA)، پراش پرتوی ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FE-SEM)، مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که اصلاح پلی آمید با نانوذرات اکسید آهن عامل دار شده باعث ایجاد خاصیت مغناطیسی و افزایش قابل توجه مقاومت حرارتی شده است.