1403/01/28
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانو ذرات مغناطیسی آهن بر پایه تریس هیدروکسی متیل آمینو متان عامل دار شده با کلروسولفونیک اسید و استفاده از آن ها در سنتز پیرازولین ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کتون های آلفا و بتای غیراشباع، پیرازولین ها، نانو ذرات مغنایسی، هتروسیکل ها
سال 1396
پژوهشگران کاوه خسروی(استاد راهنما)، فاطمه کریمی(دانشجو)

چکیده

مقدمه: یکی از مهم ترین اهداف در سنتز مواد آلی دستیابی و طراحی روش های سنتز ترکیبات عامل داری است که از نظر بیولوژیکی حائز اهمیت باشند و یا به عنوان پیش ماده های سنتزی به کار روند. در این راستا طراحی و ساخت کاتالیزورها به ویژه نانو ذرات مغناطیسی به علت ویژگی هایی که دارند ازجمله پایداری خوب، سنتز آسان، سمیت کم، سطح مؤثر، جداسازی آسان به وسیله یک میدان مغناطیسی و مقرون به صرفه بودن به عنوان کاتالیزورهای مفید و مؤثر موردتوجه قرارگرفته اند. از این نانو ذرات مغناطیسی می توان در سنتز ترکیبات مختلفی ازجمله پیرازولین ها که هتروسیکل های کاربردی درزمینه ی دارویی، پزشکی، سنتزی و فنّاوری می باشند، استفاده کرد. بسیاری از مشتقات پیرازولین ها به عنوان داروی ضدافسردگی، ضد باکتری و ضدالتهاب استفاده می شوند. مواد و روش ها: در این پایان نامه ابتدا نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از روش هم رسوبی شیمیایی سنتز شدند. در آخرین مرحله کاتالیزور عامل دار شده با کلروسولفونیک اسید و مس سنتز شد. کاتالیزور ساخته شده با استفاده از طیف های مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش پرتو Xو آنالیز توزین حرارتی مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس مشتقات مختلفی از پیرازولین ها از واکنش بین چالکون و فنیل هیدرازین در حضور کاتالیزور (MNPs/THA/SO3H/Cu(NO3)2)، حلال اتانول و 60 درجه سانتی گراد تهیه شدند. نتایج : فعالیت کاتالیزوری نانو ذرات اکسید آهن [MNPs/THMA/SO3H/Cu(NO3)2] در واکنش سنتز پیرازولین ها موردبررسی قرار گرفت. این کاتالیزور با حفظ فعالیت کاتالیستی خود امکان تولید محصولات را در شرایط بازی ملایم ، زمان های کوتاه تر و بازده بالاتر فراهم می کند.