1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه نانو زئولیت عامل دار شده با سولفونیک اسید و بررسی اثر کاتالیستی آن بر فرمیلاسیون آمین ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو زئولیت -سولفامیک اسید -فرمیلاسیون آمینها-اثر کاتالیستی
سال 1394
پژوهشگران مژگان زنده دل(استاد راهنما)، فاطمه توکلی(دانشجو)، کاوه خسروی(استاد مشاور)

چکیده

تهیه نانو زئولیت عامل دار شده با سولفامیک اسید و بررسی اثر کاتالیستی آن بر فرمیلاسیون آمینها در این پروژه زئولیت عامل دار شده با سولفامیک اسید (SA-NaY) را تهیه و سپس توسط تکنیک های FT-IR SEM, TGA, XRD و BETمورد شناسایی قرار گرفت. درمرحله ی بعد واکنش تبدیل آمین ها به فرمآمید ها (فرمیلاسیون آمین ها) در حضور (SA-NaY)به عنوان یک کاتالیست جدید، قابل بازیافت و موثر در دمای اتاق مورد بررسی قرارگرفت. ازجمله مزیت های قابل توجه این روش زمان واکنش کوتاه، راندمان بالا، خلوص محصولات، شرایط خفیف و کار آسان می باشد. همچنین بدلیل قابلیت استفاده مجدد این کاتالیست، یک روش سبز و سازگار با محیط زیست به شمار می آید.