1403/01/28
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه هیدروژل و نانو کامپوزیت هیدروژل های جدید بر پایه کیتوسان با اتصال دهنده عرضی دی انیدرید و بررسی رفتار آن ها در حذف رنگ پسماند فرآیند مراکس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژل کیتوسان ، دی انیدرید ، هیدروژل های نانو کامپوزیت ، حذف رنگ
سال 1395
پژوهشگران علیرضا کریمی(استاد راهنما)، کاوه خسروی(استاد مشاور)، بهاره رستمی(دانشجو)

چکیده

هیدروژل ها و نانو کامپوزیت هیدروژل های کیتوسان از طریق واکنش درجا با درصد های مختلفی از اتصال دهنده عرضی دی انیدرید (%5 و10) به عنوان جاذب هایی موثر، به طور موفقیت آمیزی سنتز شدند. سپس توسط محلول آمونیوم سولفات اصلاح شدند ، ظرفیت جاذب ها در شرایط مختلف عملیاتی مانند مقدار جاذب، pH، دما، تاثیر غلظت اتصال دهنده عرضی و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت و همچنین قابلیت استفاده مجدد هیدروژل ارزیابی شد. علاوه بر این، خصوصیات تورمی و رفتارهای حساس به pH هیدروژل ها و نانو کامپوزیت هیدروژل نیز بررسی شد.