1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از کلروسولفونیک اسید به عنوان یک کاتالیزور موثر برای پراکسیداسیون آلدهیدها و کتون ها و بررسی کاربرد دی هیدروپراکسیدهای حاصل به عنوان اکسیدکننده در هالوژن دار کردن مشتقات فنلها و آنیلینها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دی هیدرو پراکسید های دوقلو، برم دار کردن، فنل، آنیلین
سال 1394
پژوهشگران عاطفه عسگری(دانشجو)، کاوه خسروی(استاد راهنما)، علیرضا کریمی(استاد مشاور)

چکیده

محلول‎های آبی هیدروژن پراکسید با غلظت‎های گوناگون، دارای معایبی از قبیل قابلیت انفجار، خورندگی، فعالیت ضعیف در حلال‎های آلی و غیره می‎باشند. لذا سنتز اکسید‎کننده‎های قوی و مناسب جهت جایگزین کردن هیدروژن پراکسید بسیار مهم می‎باشد. در سال‎های اخیر دی هیدروپراکسیدهای دوقلو به دلیل دارا بودن خواص ضدمالاریایی مورد توجه بوده‎اند. دراین پایان نامه، دی هیدروپراکسیدهای دوقلوی مختلف از طریق واکنش آلدهیدها و کتون‎های مختلف با آب اکسیژنه در حضور کاتالیزور کلروسولفونیک اسید تشکیل شدند. در قسمت دوم پایان نامه، از پراکسید اوره-2,2-دی هیدروپراکسی پروپان که در مرحله‎ی اول سنتز شد، به همراه برم (Br2) برای تولید کاتیون برم مثبت استفاده گردید و با استفاده از این سیستم، ترکیبات آنیلین و فنول مختلف برم دار شدند. شرایط واکنش ملایم، راندمان‎های بالا، زمان واکنش بسیار کوتاه و خالص سازی آسان از مزایای این روش سنتزی می‎باشد.