1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استری شدن اکسایشی آلدهیدهای آروماتیک توسط اوره-2،2-دی هیدرو پروکسی پروپان به عنوان یک اکسید کننده جدید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آلدهیدهای آروماتیک، استری شدن اکسایشی، اوره-2،2-دی هیدرو پروکسی پروپان
سال 1395
پژوهشگران کاوه خسروی(استاد راهنما)، علیرضا کریمی(استاد مشاور)، کبری خلجی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه ابتدا اوره-2،2-دی هیدرو پروکسی پروپان از واکنش استون با آب اکسیژنه در حضور کاتالیزور سولفامیک اسید تهیه شد و در واکنش استری شدن مورد استفاده قرار گرفت.