1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تعامل کنترل فساد و اعتماد و تامین مالی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب منا
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کارآفرینی، کیفیت نهادی، کنترل فساد و اعتماد، منابع مالی، کشورهای منا
سال 1402
مجله فصلنامه مدیریت کسب و کار
شناسه DOI
پژوهشگران منیر مرادی ، داریوش حسنوند ، کاوه درخشانی درآبی ، احمد سرلک

چکیده

کارآفرینی به ‌عنوان موتور محرک فعالیت‌های اقتصادی بوده که نیازمند تامین مالی است. برای راه‌اندازی کسب‌وکار و توسعه‌ی کارآفرینی، کیفیت نهادی (کنترل فساد و اعتماد) و تأمین مالی، همواره به ‌صورت مسئله‌ای جدی برای کارآفرینان مطرح بوده‌است. این مطالعه به بررسی تاثیر تعاملی کنترل فساد و تامین مالی و همچنین تاثیر تعاملی اعتماد و تامین مالی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب منا (الجزایر، ایران، اردن، مراکش، عمان، قطر، عربستان‌سعودی، تونس، ترکیه و عراق) طی دوره (2019- 2005)، پرداخته‌است. روش پژوهش، توصیفی است و داده ‌ها از موسسه دیده‌بان جهانی کارآفرینی، بانک اطلاعات جهانی و یونسکو اخذ شده‌‌است و برای برآورد مدل‌ها از رویکرد داده های پانل استفاده شده‌است. آزمون‌های تشخیص وابستگی مقطعی، ناهمسانی واریانس و همچنین آزمون F لیمر و هاسمن برای انتخاب بین روش‌های حداقل مربعات، با روش اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی انجام‌گرفت و مدل با روش اثرات ثابت تایید شد. نتایج تحقیق نشان‌می‌دهد که کیفیت نهادی و منابع تامین اعتبار بر توسعه‌ی کارآفرینی تاثیر مثبت و معنی‌دار داشته‌است. بنابراین تدوین اصلاح کیفیت نهادی می‌تواند بر توسعه کارآفرینی تاثیرگذار باشد.