1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
ارایه مدل های بازاریابی مناسب در توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی (با رویکرد حفظ حقوق کسب و کار در مشاغل خانگی)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
مشاغل خانگی، بازاریابی، کسب و کارهای کوچک
سال 1400
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی

چکیده

امروزه مشاغل خانگی به عنوان راهکاری برای غلبه بر مشکلات بیکاری در جوامع در حال توسعه به شمار می آید. بر این اساس قانون حمایت از مشاغل خانگی در اران تدوین و از سال 1389 عملیاتی گردیده است. یکی از موانع اساسی توسعه مشاغل خانگی عدم دسترسی به بازار و تقاضا برای محصولات مشاغل خانگی است. تدوین و بکارگیری راهبردهای بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای غلبه بر این مشکل به شمار می آید. از اینرو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع بکارگیر رویکردهای بازاریابی در مشاغل خانگی است. بدین منظور ضمن بررسی ادبیات موضع و شناسایی موانع بکارگیری رویکردهای بازاریابی با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی موانع صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد عامل شرایط ناپایدار اقتصادی کشور با وزن 140/0 مهمترین مانع بازاریابی مشاغل خانگی بوده است. پس از آن متغیرهای بی ثباتی در قوانین و مقررات، فقدان فرهنگ پشتیبان تولید و محرک نوآوری، نبود ارتباط مستمر میان صاحبان مشاغل و متولیان به ترتیب با وزن های 102/0، 083/0 و 068/0 در رتبه های بعدی قرار دارند.