1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده در زیربخش های اقتصاد ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نوسانات نرخ ارز رشد اقتصادی ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی
سال 1400
مجله مطالعات اقتصادي كاربردي ايران (مطالعات اقتصادي كاربردي)
شناسه DOI
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی

چکیده

با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیرۀ تولید در زیربخش های اقتصادی به تجارت بین الملل، نوسانات نرخ ارز می تواند تأثیرات گسترده ای بر تجارت و به تبع آن بر ارزش افزودۀ زیربخش های اقتصادی داشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزودۀ زیربخش های اقتصادی در ایران است. بدین منظور از داده های سری زمانی در دورۀ 96-1350 ه‍.ش. مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش TV-GARCH و تکانۀ تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگوی ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی می کند. نوسانات نرخ ارز رابطۀ منفی و معناداری در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش افزودۀ بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزش افزودۀ بخش خدمات نداشته و در کوتاه مدت و بلندمدت رابطۀ مثبت و معناداری بر ارزش افزودۀ بخش معدن داشته است. همچنین رابطۀ نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخش های صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکی ها و آشامیدنی ها مثبت و معنادار به دست آمده است.