1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
نااطمینانی نرخ ارز و ارزش افزوده بخش حمل و نقل
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نااطمینانی نرخ ارز ارزش افزوده حمل و نقل بیزین
سال 1399
مجله جاده
شناسه DOI
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی

چکیده

با توجه به اهمیت بخش حمل و نقل در ساختار اقتصادی کشور و ضرورت توسعه این بخش بمنظور توسعه تجارت و ارتباطات اقتصادی، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش تاثیر نااطمینانی نرخ ارز از طریق کاهش تجارت بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل است. محدوده زمانی پژوهش سال های 96-1370 است. بمنظور برآورد ضرایب الگوی خودتوضیح برداری بیزین به کار گرفته شده و نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از رویکرد واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز در دوره مورد برررسی تاثیر منفی و از نظر آماری معناداری بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل ایران داشته است. همچنین، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و از نظر آماری معناداری بر ارزش افزوده این بخش داشته اند، شاخص قیمت بخش حمل و نقل نیز تاثیر مثبت بر ارزش افزوده این بخش داشته، اما ضریب برآورد شده از نظر آماری معنادار نیست.