1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی توسعه صنعتی در استان و ارائه راهکارهای عملیاتی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
توسعه صنعتی، آسیب شناسی، استان لرستان، برنامه عملیاتی
سال 1397
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی

چکیده

با توجه به اهمیت توسعه صنعتی در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی و لزوم رفع موانع توسعه صنعتی در سطح استان لرستان، هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی توسعه صنعتی، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت رفع موانع توسعه صنعتی در استان لرستان است. از اینرو ابتدا وضعیت موجود شاخص های توسعه صنعتی در سطح استان مورد بررسی قرار می گیرد، سپس زیربخش های صنعتی دارای پتانسیل و کلیدی استان شناسایی شده اند. در این پژوهش از ررویکردهای مزیت نسبی آشکار شده و محاسبه شاخص های پیوند پسین و پیشین جهت شناسایی بخش های دارای پتانسیل و بخش های کلیدی استفاده شده است. در ادامه با استفاده از تحلیل سوات و رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی توسعه صنعتی استان و همچنین سهم هر کدام از عوامل در عدم توسعه صنعتی اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ناکارآمدی سیستم اداری و محدودیت منابع مالی به ترتیب مهم ترین موانع توسعه صنعتی استان به شمار می آیند.