1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی زیربخش های کلیدی بخش صنعت در استان لرستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
توسعه صنعتی، داده-ستانده، پیوند پسین، پیوند پیشین
سال 1398
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی

چکیده

بر اساس سند آمایش استان لرستان، بخش صنعت به عنوان اولویت نخست توسعه استان معرفی شده است. با توجه به اهمیت توسعه صنعتی در استان سرمایه گذاری در زیربخش های صنعتی به عنوان یک اولویت مطرح است؛ اما با توجه محدودیت های منابع سرمایه ای سرمایه گذاری در تمامی زیربخش های صنعتی استان مقدور نیست. بنابراین لازم است زیربخش های کلیدی بخش صنعت در استان شناسایی شوند تا بتوان با هدایت منابع به این زیربخش ها تحرک بیشتری در تولید استان ایحاد نمود. از اینرو هدف این پژوهش محاسبه پیوندهای پسین و پیشین از جدول داده-ستانده و شناسایی زیربخش های صنعنی کلیدی استان است.