1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شده ساختار و اهداف تمثیل در متون سبک عراقی (بوستان، گلستان و حدیقه الحقیقه)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بوستان و گلستان، حدیقۀ الحدیقه، تمثیل، ساختار و جایگاه تمثیل، زیبایی شناسی، اهداف
سال 1393
پژوهشگران معتمدی سمیرا(دانشجو)، محسن ذوالفقاری(استاد راهنما)، جلیل مشیدی(استاد مشاور)

چکیده

تمثیل یکی از شیوه های بسیار موثر در القای مفاهیم ذهنی به مخاطب است . اغلب شاعران بدین وسیله مفاهیم عالی و انتزاعی را به شکل ملموس و محسوس درآورده و در خواننده، هم حسی به وجود می آورند به طوری که خواننده بدون نیاز به استدلالات منطقی، آنها را می پذیرفته است . این پایان نامه پژوهشی است به شیوه تحقیق توصیفی و تحلیلی بر پایه منابع کتابخانه ای که با عنوان ساختار و ا هداف تمثیل در متون سبک عراقی ( بوستان ، گلستان و حدیقه الحقیقه ) در پنج فصل تنظیم شده است ؛ چنانکه در فصل اول زندگی نامه دو شاعر بزرگ شیخ اجل سعدی شیرازی و سنایی غزنویی، فصل دوم تعریفات و اقسام تمثیل، فصل سوم اقسام تمثیل در سه اثر یاد شده، فصل چهارم زیبایی شناسی بدیعی و بیانی در تمثیل و فصل پنجم اهداف به کارگیری تمثیل بررسی شده است. بر پایه ی آنچه در این پژوهش بدست آمده جایگاه قرار گرفتن تمثیل در بوستان، گلستان و حدیقه الحقیقه هم در ابتدا و هم در میانه هم در ابیات آخر می باشد . شیخ سعدی و سنایی غزنوی تمثیلات و حکایات تمثیلی خود را به واسطه علم بدیع ( صنایع لفظی و معنوی یا ترکیبی از این دو ) و بیان به تصویر کشیده است و باعث زیبایی دو چندان آنها شده است. همچنین اهداف به کارگیری تمثیل را در آنها را می توانیم در چهار گروه جای دهیم : 1- توجه به صفات خداوند بزرگ 2- نکوهش رذایل اخلاقی 3- ستایش فضائل و ارزش های اخلاقی 4- فناپذیری و بی وفایی روزگار و مردم آن .