1403/01/25
حسین ملک پور شهرکی

حسین ملک پور شهرکی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2788-1624
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55509638100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
فیلتر میانگذر فراپهن باند کوچک با استفاده از پچ های کوپل شده با جلوگیری از تداخل باندهای باریک بی سیم
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فیلتر، فراپهن باند، ساختار کوپل شده، استاب Y شکل.
سال 1399
پژوهشگران حسین ملک پور شهرکی

چکیده

یک فیلتر میان گذر (BPF) فرا پهن باند (UWB) کوچک جدید بر پایه ساختار کوپل شده بر سطح ارائه شده است. ساختارهای ذورنقه ای کوپل شده بر سطح و رزوناتورِ استاب کوتاهِ Y شکل به عنوان رزوناتور مدار باز به منظور دستیابی به باند گذر فرا پهن باند به کار گرفته می-شوند. این فیلتر دارای پهنای باند نسبی 3 dB %108 برای باند عبور در محدوده فرکانسی 3.15-10.6 GHz است. به منظور جلوگیری از تداخل شبکه ی محلی بی سیم در فرکانس های GHz 5.25 و 5.75 GHz دو خط یک چهارم طول موج متفاوت بر روی صفحه زمین فیلتر میانگذر جهت تولید دو باند ناگذر باریک WLAN ترتیب داده شده اند. با توجه به عناصر شبه فشرده، فیلترهای میانگذر فرا پهن باند ارائه شده دارای ابعاد بسیار کوچکی است. مزیت فیلترهای فرا پهن باند ساخته شده تلفات داخلی (insertion loss) کم، جدا کنندگی (selectivity) خوب و تأخیر گروه مسطح است. نتایج قابل قبول پاسخ های شبیه سازی شده فیلتر پیشنهادی آن را برای کاربردهای دیپلکسر و داپلکسر رادرای مناسب می کند.