1403/03/30
حسین غفاریان

حسین غفاریان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7998-8618
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24765997700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی کامپیوتر
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Apache Flink and clustering-based framework for fast anonymization of IoT stream data Alireze Sadeghi Nasab, Hossein Ghaffarian, Mohsen Rahmani (2023)
A Framework for Distributed Feature Selection Mona Sharifnezhad, Mohsen Rahmani, Hossein Ghaffarian (2023)
ارائه یک چارچوب توزیع شده برای انتخاب ویژگی چندمتغیره مونا شریفی نژاد، محسن رحمانی، حسین غفاریان (1401)
Indoor Localization Performance Optimization Using Modified kd-Tree Algorithm Hossein Ghaffarian, Seyfollah Soleimani, Seyedeh Habibe zadsar (2022)
Indoor Path Tracking Using Combination of Viterbi and WKNN Fatemeh Ali Asgari Renani, Hossein Ghaffarian, Mastaneh Chegeni (2021)
A Distributed Minimum Redundancy Maximum Relevance Feature Selection Approach Mona Sharifnezhad, Mohsen Rahmani, Hossein Ghaffarian (2021)
IFSB-ReliefF: یک روش انتخاب نمونه و ویژگی همزمان بر مبنای ReliefF زینب عباسی، محسن رحمانی، حسین غفاریان (1399)
IFSB-ReliefF: یک روش انتخاب نمونه و ویژگی هم زمان بر مبنای ReliefF زینب عباسی، محسن رحمانی، حسین غفاریان (1399)
مقایسه ی کارایی الگوریتم های داد هکاوی در تشخیص بیماری تیروئید محسن رضایی، نازنین زهرا جعفری، حسین غفاریان، مسعود خسروی فارمد، ایمان ذباح، پروانه دهقان (1398)
Input Value prediction of Parameters in Laser bending Using Fuzzy and PSO Mohammad Reza Nejati, Mohammad Hoseinpour Gollo, Mahdi Tajdari, Hossein Ghaffarian (2017)
Planning VANET infrastructures to improve safety awareness in curved roads Hossein Ghaffarian, Mohsen Soryani, Mahmood Fathy (2012)
مقاله ارائه‌شده
A New Fast Framework for Anonymizing IoT Stream Data Alireze Sadeghi Nasab, Hossein Ghaffarian (2021)
ردیابی مکان های حضور افراد به کمک مکانیابی درون ساختمانی و نمودار وایتربی فاطمه علی عسگری رنانی، حسین غفاریان، مستانه چگنی (1400)
بهبود عملکرد در سیستم های تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از قوانین انجمن محسن امیرافضلی، سیف اله سلیمانی، حسین غفاریان (1399)
CUOB-ReliefF: Diagnosis of breast cancer by balancing datasets زینب عباسی، محسن رحمانی، حسین غفاریان (1398)
بررسی و تحلیل محدود سازی فضای کاربر با استفاده از قابلیت RSS رقیه فلاح، حسین غفاریان، حسین مومن زاده حقیقی (1396)
کتاب
دانش فنی پایه حسین غفاریان (1397)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
Estimation and Presentation of Smart Home Behaviors Using AI Hossein Ghaffarian, Noor Adnan Nokhala (2023)
بهبود عملکرد الگوریتم انتخاب ویژگی mRMR به کمک تقسیم فضای ارزیابی حسین غفاریان، محسن رحمانی، شیما کمال آبادی فراهانی (1401)
ارائه روش جدید جهت تشخیص عملیاتDDoS به کمک تحلیل داده های پرت سیف اله سلیمانی، حسین غفاریان، زهرا غلامی (1399)
مکانیابی سریع یک کاربر در داخل ساختمان به کمک درخت kd سیف اله سلیمانی، حسین غفاریان، سیده حبیبه زادسر (1398)
بهبود عملکرد در سیستمهای تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از قوانین انجمنی فاخته سلطانی تفرشی، سیف اله سلیمانی، حسین غفاریان، محسن امیرافضلی (1398)
تعیین مناطق حضور افراد به کمک مکان یابی درون ساختمانی و شبکه عصبی مصنوعی فاخته سلطانی تفرشی، حسین غفاریان، مستانه چگنی (1398)
ردیابی مکانهای حضور افراد به کمک مکانیابی درونساختمانی و نمودار وایتربی فاخته سلطانی تفرشی، حسین غفاریان، فاطمه علی عسگری رنانی (1398)
ارائه یک راه کار مقیاس پذیر برای تجمیع دادهها در اینترنت اشیاء فاخته سلطانی تفرشی، حسین غفاریان، محمدرضا عسگری (1398)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته