1403/01/30
حسن مرادزاده

حسن مرادزاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت کنترل کننده پرواز ربات پرنده (کوادراتور)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ربات پرنده، کوادراتور، کنترل کننده، Fuzzy-PID
سال 1394
پژوهشگران مهدی سلیمانی(استاد مشاور)، حسن مرادزاده(استاد راهنما)

چکیده

زض ایٚ دبیبٙٛبٗ 0ؾؿی قسٟ اؾز ُعاضقی ٛؿجشبً ػبٗؽ ضاػؽ ث 0آٛچ 0زض دطٝغٟی دبیببٛی نبٞضر ُطکشب0 س2ی 0قٞز. زضًبض حبضط زٝ ٗطحٔ 0زض ٛػط ُطکش 0قسٟ اؾز. زض ٗطحٔ0ی اّٝ ططاحی ٝ ؾبذز یی ًٞازضٝسٞض ٗس ٛػط اؾز ً 0ثٞضز انٔی آٙ زض ایٚ ٗطحٔ 0ؾببذش0 قس. ایٚ ٗطحٔٛ 0یبظ ث 0اطلاؾبر ٛؿجشبً ػبٗؿی زاقز سب ثشٞاٙ ث 0یی دطٝاظ ذٞه ٝ ثب دبیبساضی ٛؿبجی زؾبز دیسا ًطز؛ چٙٞ ًٞازضٝسٞض1بیی ً 0ثب ضازیٞ ًٜشطٓط ًٜشطّ ٗیقٛٞس اُط دبیساضی ٛؿجی ٖ1زاقش 0ثبقٜس ًلبیز ٗیًٜس ظیطا یی اٛؿبٙ ًٜشطّ آٙ ضا ثط ؾ2سٟ زاضز. ؾلاٟٝ ثط ایٚ ٛیبظ ث 0زاقشٚ اطلاؾبر ًٔی ٛؿجز ثبٗ 0بسّ ؾیؿشٖ ٝ ٛحٟٞی ُطکشٚ زازٟ اظٗبغّٝ1بی ثً 0بض ضکش 0زض ًٞازضٝسٞض ٗیثبقس. زض ٗطحٔ0ی زٕٝ ؾٗ 0ؿ٘بضی ٗرشٔق ًٜشطًّٜٜسٟی 0ً 1PIDسٜػیٖ ضطایت آٙ1ب ث 0ؾ2سٟی ًٜشبطّ- ًٜٜسٟی کبظی اؾز، ضٝی ًٞازضٝسٞض دیبزٟ ٝ زض قطایط دطٝاظی 1بٝض زض ٗحبیط ٛبطٕ اکبعاض ٗشٔبت اظ ؾٌ٘ٔبطز ًٞازضٝسٞض سؿز ُطکش 0قسٟ، زض ٛ2بیز ٛشبیغ حبنْ اظ آٙ1ب ثب یٌسیِط ٗوبیؿُ 0طزیسٟ اؾز